Ho­ro­scoop

Metro Holland (Amsterdam) - - @METRO -

Ram 21/3-19/4

Jij bent ner­veus om­dat je op iets wacht wat maar niet wil ko­men. Pas op dat je dat niet af­re­a­geert op de ver­keer­de per­soon. Dat is na­me­lijk al­tijd de­ge­ne die dat het min­ste ver­dient van al­le­maal.

Stier 20/4-20/5

Jij ont­moet nieu­we men­sen en leert nieu­we cul­tu­ren en ge­woon­tes ken­nen. Dat fas­ci­neert je. Het zal je leven ver­rij­ken en je per­soon­lijk­heid enorm be­ïn­vloe­den, in po­si­tie­ve zin wel te ver­staan.

Twee­ling 21/5-20/6

Jij bent hard toe aan een kor­te on­der­bre­king van je da­ge­lijk­se werk­zaam­he­den. Be­gin maar vast iets te plan­nen, want de voor­pret zal al zo ont­span­nend zijn, dat je er dub­bel pro­fijt van hebt.

Kreeft 21/6-22/7

Het kan zijn dat jij je moe en af­we­zig voelt. Zorg dat je jouw idee­ën en ge­voe­lens de tijd geeft om te rij­pen. Jaag je­zelf niet zo op, maar neem de tijd om je te ont­wik­ke­len in de rich­ting die je kiest.

Leeuw 23/7-22/8

Jij moet van­daag goed oplet­ten en met­een toe­hap­pen als er zich een mooie kans voor­doet. Daar kun­nen din­gen uit voort­ko­men waar je nog niet eens van durft te dro­men, voor­al op lief­des­ge­bied.

Maagd 23/8-22/9

Jij bent ego­ïs­tisch. Het is niet ver­keerd om ook eens aan je­zelf te den­ken, he­le­maal niet zelfs. Maar van­daag over­drijf je echt. Er zijn meer men­sen die wel wat aan­dacht kun­nen ge­brui­ken.

Weegschaal 23/9-22/10

Je komt van­daag veel drift te­gen. Je roept dat mis­schien wel op bij an­de­ren met jouw ge­drag. Blijf zelf ui­ter­ma­te kalm om es­ca­la­tie te voor­ko­men. Ga na wat er an­ders is in jouw ei­gen hou­ding.

Schorpioen 23/10-21/11

Voor jou is het hoog­ste tijd een pau­ze te ne­men. Schenk eens wat meer aan­dacht aan je ei­gen wel­zijn. Even re­laxen zal je nieu­we kracht ge­ven om door te gaan.

Boogschutter 22/11-21/12

Je hebt be­hoef­te aan dui­de­lijk­heid. Pro­beer die te krij­gen, breng de an­der tot een een­dui­di­ge uit­spraak. Pas dan kun jij de­ze zaak ach­ter je la­ten.

Steenbok 22/12-19/1

Er zal de ko­men­de tijd heel wat op je af­ko­men, maar ge­luk­kig kun jij door je werk­zaam­he­den goed te plan­nen de stroom op­van­gen. Met veel ge­duld kom je er goed door­heen.

Waterman 20/1-19/2

Van­daag zul jij een rus­tig dag­je heb­ben. Ge­bruik de­ze tij­de­lij­ke rust om je te­gen de druk­te van de ko­men­de tijd te wa­pe­nen.

Vissen 20/2-20/3

Jij hebt het ge­voel dat je een ver­keer­de be­slis­sing hebt ge­no­men. Dat kan heel goed. Con­tro­leer of je nog op de juis­te weg zit en zo niet cor­ri­geer dat dan, voor­dat het te laat is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.