Chris­ten Unie en CDA laten ba­sis­beurs val­len

„Pu­re sym­bool­po­li­tiek”, oor­deelt het In­ter­ste­de­lijk Stu­den­ten Over­leg (ISO), dat voor­al te­leur­ge­steld is in CDA en Chris­tenU­nie om­dat die par­tij­en „hun ver­kie­zings­be­lof­te bre­ken en de ba­sis­beurs niet te­rug­bren­gen.”

Metro Holland (Amsterdam) - - NEWS - ELS ANKER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

De ba­sis­beurs voor stu­den­ten komt niet te­rug in het nieu­we ka­bi­net. On­der ’Rut­te III’ waar­aan VVD, D66, CDA en Chris­tenU­nie de laat­ste hand leg­gen, blijft het leen­stel­sel be­staan. CDA en CU had­den in hun ver­kie­zings­pro­gram­ma nog ge­zegd dat ze de ba­sis­beurs (ge­deel­te­lijk) weer wil­den in­voe­ren, maar dat gaat dus niet door. In plaats daar­van wordt het col­le­ge­geld voor eer­ste­jaars­stu­den­ten aan een ho­ge­school of uni­ver­si­teit ge­hal­veerd. Van­af het col­le­ge­jaar 20182019 be­ta­len zij de helft van wat zij nu be­ta­len: 2.006 eu­ro. Dat be­ves­ti­gen in­ge­wij­den na be­richt­ge­ving van NRC Han­dels­blad. Stu­den­ten die een le­ra­ren­op­lei­ding vol­gen, be­ta­len ook het jaar er­na de helft. Voor de ja­ren na het eer­ste stu­die­jaar blijft het col­le­ge­geld wel op het hui­di­ge ni­veau.

Schul­den

In 2015 werd het leen­stel­sel in­ge­voerd. De maat­re­gel stuit­te op veel ver­zet van stu­den­ten. Ze krij­gen geen beurs meer als gift, maar moe­ten zich voor ex­tra fi­nan­cie­ring flink in de schul­den ste­ken. De aan­vul­len­de beurs, af­han­ke­lijk van het in­ko­men van de ou­ders van stu­den­ten, is wel blij­ven be­staan en werd ver­hoogd. In het eer­ste jaar na­dat het leen­stel­sel was in­ge­voerd, liep het aan­tal stu­den­ten te­rug. Hoe­wel de af­na­me al was voor­spelt, kreeg mi­nis­ter Jet Bus­se­ma­ker (On­der­wijs) veel kri­tiek te ver­du­ren. In­mid­dels groeit het aan­tal nieu­we stu­den­ten juist weer.

Sym­bool­po­li­tiek

Het ka­bi­net in wor­ding ver­laagt het col­le­ge­geld om te voor­ko­men dat jon­ge­ren af­zien van stu­de­ren uit angst zich in de schul­den te ste­ken. Voor de pa­bo en de uni­ver­si­tai­re le­ra­ren­op­lei­ding heb­ben ze nog een ex­traatje over, om­dat de ko­men­de ja­ren een le­ra­ren­te­kort dreigt. „Pu­re sym­bool­po­li­tiek”, oor­deelt het In­ter­ste­de­lijk Stu­den­ten Over­leg (ISO), dat voor­al te­leur­ge­steld is in CDA en Chris­tenU­nie om­dat die

’Eerst werd be­loofd dat het stel­sel werd te­rug­ge­draaid en nu is er een zoet­hou­der­tje ge­pre­sen­teerd dat zo­ge­naamd de scha­de­lij­ke ef­fec­ten moet com­pen­se­ren.’ Ta­riq Sew­ba­ran­singh

par­tij­en „hun ver­kie­zings­be­lof­te bre­ken en de ba­sis­beurs niet te­rug­bren­gen.” Voor­zit­ter Rhea van der Dong spreekt van „een drup­pel op de gloei­en­de plaat” en stelt dat stu­den­ten zich nog steeds „diep in de schul­den ste­ken om te kun­nen stu­de­ren.”

Woe­dend

De ren­te op de stu­die­schuld gaat wat om­hoog, heeft het kwar­tet van on­der­han­de­len­de par­tij­en af­ge­spro­ken. De ren­te is nu zo laag dat stu­den­ten soms meer le­nen dan no­dig is, vin­den ze. Stu­den­ten­bond LSVb is woe­dend dat het leen­stel­sel over­eind blijft: „Eerst werd be­loofd dat het stel­sel werd te­rug­ge­draaid en nu is er een zoet­hou­der­tje ge­pre­sen­teerd dat zo­ge­naamd de scha­de­lij­ke ef­fec­ten moet com­pen­se­ren”, al­dus voor­zit­ter Ta­riq Sew­ba­ran­singh. Hij noemt het dwei­len met de kraan open. De re­ge­ling is vol­gens de LSVb voor­al on­eer­lijk voor de eer­ste stu­den­ten die met het leen­stel­sel te ma­ken heb­ben en nooit een kor­ting heb­ben ge­kre­gen. De te­rug­keer van de ba­sis­beurs leek al on­waar­schijn­lijk, om­dat dat min­stens 800 mil­joen eu­ro per jaar zou kos­ten. De jon­ge­ren­af­de­ling van het CDA is ech­ter mor­di­cus te­gen het leen­stel­sel en riep de moe­der­par­tij af­ge­lo­pen voor­jaar op er in de ka­bi­nets­for­ma­tie een breek­punt van te ma­ken. Het CDJA zei zo no­dig de par­tij te mo­bi­li­se­ren om de par­tij­top op dit punt aan het ver­kie­zings­pro­gram­ma te hou­den. De maat­re­gel kost in to­taal 180 mil­joen eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.