Lie­ver een po­werk­op­pel

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

„Als er on­ge­li­mi­teerd veel ap­par­te­men­ten zou­den zijn in de stad, dan zou ie­der­een voor al­tijd vrij­ge­zel blij­ven”, zei de jon­ge as­so­ci­a­te Mi­ran­da Hob­bes uit de se­rie Sex and the Ci­ty in 2001. Zes­tien jaar la­ter blijkt de­ze uit­spraak niet eens zo gek.

Tij­dens on­ze brunch lees ik een on­heil­spel­lend NRCin­ter­view met hoog­le­raar de­mo­gra­fie aan de Uni­ver­si­teit van Amsterdam Jan Lat­ten voor, waar­in wordt uit­ge­legd dat eco­no­mi­sche on­ze­ker­heid de part­ner­keu­ze stuurt. „Als we nog lan­ger dit soort high-teas doen, dan vrees ik dat ook”, zegt een vrien­din­ne­tje la­chend ter­wijl ze een hap neemt uit haar ka­ri­ge sand­wich van elf eu­ro. Mijn vrien­din­nen werken bij­na al­le­maal op of rond de Zui­d­as en wo­nen in fij­ne, maar he­laas du­re buur­ten. „Het is ge­woon twee­ver­die­ners­in­fla­tie!”, zegt een vrien­din. Wat? „Als je met z’n twee­ën bent, huur je mak­ke­lij­ker een ap­par­te­ment van 1.500 eu­ro per maand of koop je er een voor een paar ton. Al­leen al om­dat je die hoogst­waar­schijn­lijk met winst zal ver­ko­pen.” Het is dus bij­na on­mo­ge­lijk ge­wor­den om voor een nor­ma­le prijs in een ap­par­te­ment van nor­ma­le af­me­tin­gen te wo­nen. In je een­tje, dan. En in­der­daad, het CBS meldt in nieu­we cij­fers dat er steeds meer sa­men­wo­nen­de ‘po­werk­op­pels’ zijn. Een der­de van de sa­men­wo­nen­de stel­len tus­sen de 25 en 45 jaar was vo­rig jaar ho­ger­op­ge­leid - te­gen 19 pro­cent tien jaar ge­le­den. In Amsterdam is dat zelfs 54 pro­cent.

In mijn straat is een he­le trits ap­par­te­men­ten ge­re­no­veerd van shab­by naar chic. Met een bij­be­ho­rend prijs­kaart­je. Te­gen­over mij woont nu een knap­pe, jon­ge vrouw met een man die qua ui­ter­lijk het mid­den houdt tus­sen een Dis­ney­prins en Jus­tin Tru­deau. Per­fec­tie. „Ho­ger­op­ge­lei­den trou­wen el­kaar en zel­den nog ‘om­laag’”, legt de hoofd­de­mo­graaf van het CBS uit in NRC, want „een hoog­op­ge­lei­de, ge­zon­de, mooie, so­ci­aal in­tel­li­gen­te man of vrouw kan zo die toch al gun­sti­ge kan­sen ver­dub­be­len: op een hoog in­ko­men, een goe­de ge­zond­heid, een mooi huis in een fij­ne buurt.” En di­to kin­de­ren la­ter. Daar­te­gen­over zet de krant de ste­reo­ty­pe ‘man­ne­lij­ke sin­gle uit de ach­ter­hoek die in een so­ci­a­le huur­wo­ning of weer bij zijn ou­ders woont’ en de ‘laag­op­ge­lei­de sin­gle moe­der uit Oos­tGro­nin­gen met tij­de­lijk werk en een kin­der­wens’. Jee­tje.

Vol­gens Lat­ten is er maar één ma­nier om die dans te ont­sprin­gen: „Door met ie­mand te trou­wen die je eco­no­mi­sche en so­ci­a­le kan­sen in de sa­men­le­ving ver­groot.” Hmm. „We zijn heus geen mo­der­ne gold­dig­gers, hoor!”, zegt een vrien­din­ne­tje om haar part­ner­keu­ze te ver­de­di­gen. Ze da­te veel via een app voor uit­slui­tend ho­ger­op­ge­lei­de men­sen uit Amsterdam. En hoe erg is het ei­gen­lijk om een re­la­tie te wil­len met ie­mand in je ei­gen cir­kel qua op­lei­ding, in­te­res­ses en om­ge­ving? Zijn wij daar­door echt schul­dig aan de groei­en­de so­ci­a­le twee­de­ling tus­sen stad en re­gio? Ik denk dat dat wel mee­valt. Na­tuur­lijk is er niets mis met die laag­op­ge­lei­de, maar vast heel lie­ve sin­gle uit de Ach­ter­hoek, maar ein­di­gen als Rand­ste­de­lijk po­werk­op­pel lijkt me toch net wat leu­ker.

‘Hoe erg is het ei­gen­lijk om een re­la­tie te wil­len met ie­mand in je ei­gen cir­kel?’

Iris van Lu­nen­burg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.