Dit zijn de kan­di­da­ten van Wie is de Mol?

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - ROSAN DE VOS & ERIK JONK

Nu eens niet ver­spreid over ve­le we­ken, maar al­le deel­ne­mers aan het po­pu­lai­re Wie Is De Mol zijn het af­ge­lo­pen week­end in een kor­te in­ge­las­te tv-uit­zen­ding in één klap be­kend­ge­maakt. Wie doen van­af 6 ja­nu­a­ri bij AVROTROS mee en wat zijn de tac­tie­ken? RON BOSZHARD

Ron Boszhard is de broer van Car­lo en te­le­vi­sie­pre­sen­ta­tor van on­der an­de­re de jeugd­pro­gram­ma’s Zapp­sport en Bom­me­tje.

Tac­tiek:

„Ik kijk hoe men­sen in het spel zit­ten en daar­bui­ten, daar­aan kan je zien dat men­sen vaak an­ders zijn. Wat er ook ge­beurt, al­tijd zo­veel mo­ge­lijk sprei­den.”

JAN VERSTEEGH

Ook over de BNNVARA-pro­gram­ma­ma­ker en -pre­sen­ta­tor werd ge­spe­cu­leerd dat hij zou mee­doen, aan­ge­zien hij ge­rui­me tijd niets op so­ci­al me­dia plaatste. Maak­te on­langs Jan Wordt Va­der.

Tac­tiek:

„Tij­dens de op­drach­ten vol gas om geld in de pot te bren­gen en door het mi­nu­ti­eus bij­hou­den van mijn Mol­boek­je vol­doen­de fei­ten­ken­nis op­doen. Die com­bi­na­tie moet er voor zor­gen dat ik ver ga ko­men.”

OLCAY GULSEN

Mo­de-ont­werp­ster en een van de des­kun­di­ge ge­zich­ten in RTL-Bou­le­vard. Er werd al ge­spe­cu­leerd dat zij in Wie Is De Mol zou zit­ten, om­dat ze al­tijd erg ac­tief is op so­ci­a­le me­dia. Maar Gulsen was een tijd­je stil.

Tac­tiek:

„Een beet­je mys­te­ri­eus en on­voor­speel­baar zijn.”

SIMONE WEIMANS

Nieuws­le­ze­res van het NOS Jour­naal. Simone denkt dat haar be­roep als jour­na­list, waar­bij ze al­tijd ach­ter de waar­heid wil ko­men, haar nog wel­eens kan hel­pen.

Tac­tiek:

„De an­de­re kan­di­da­ten goed ob­ser­ve­ren, maar voor­al ook op zoek gaan naar aan­wij­zin­gen in de om­ge­ving. Mocht de kans zich voor­doen om hier en daar wat te mol­len, of een val­strik te leg­gen voor de mol, dan zal ik die kans ui­ter­aard grij­pen.”

STINE JENSEN

Schrijf­ster en pro­gram­ma­maak­ster Stine Jensen isn aar ei­gen zeg­gen niet zo'n goe­de leu­ge­naar. Maar juist daar­om blijft ze zo dicht mo­ge­lijk bij de waar­heid, wat haar mis­schien wel kan hel­pen.

Tac­tiek:

„Sher­lock Hol­mes zijn, goed kij­ken mijn oor te luis­te­ren leg­gen.”

RUBEN HEIN

Mu­zi­kant Hein zingt en speelt pi­a­no en vindt Wie Is De Mol ‘ont­zet­tend tof’.Bij ve­len be­kend door zijn mu­zi­ka­le bij­dra­gen aan Lin­da’s Zo­mer­week.

Tac­tiek:

„Rus­tig ob­ser­ve­ren en weg­stre­pen wie het niet zou kun­nen zijn. Mocht tun­nel­vi­sie zich voor­doen, toch heel be­wust blij­ven sprei­den.”

BELLA HAY

Zan­ge­res van de band Te­ars & Mar­ble en doch­ter van Gol­den Ear­ring-icoon Bar­ry Hay. „Het is voor mij het fijnst om er ge­woon blan­co in te stap­pen”, liet ze als eer­ste aan de ‘mol­lo­ten’ we­ten.

Tac­tiek:

„Voor­al vrien­den wor­den met de me­de­kan­di­da­ten en op een heel vro­lij­ke ma­nier zo min mo­ge­lijk los­la­ten.”

LOES HAVERKORT

Ac­tri­ce van se­ries als Cel­blok H en Vech­ters­hart, de film Ren­dez Vous en de mu­si­cal Sol­daat van Oran­je. Weet van zich­zelf: „Ik ben ge­dul­dig en on­ge­dul­dig te­ge­lij­ker­tijd, maar voor­al een con­trol­freak.”

Tac­tiek: „Af­wach­ten.”

EMILIO GUZMAN

De­ze ca­ba­re­tier is er hei­lig van over­tuigd dat hij wel ach­ter de waar­heid kan ko­men: „De mol doet al­tijd an­ders dan de rest.”

Tac­tiek:

„Ik heb voor­al mijn slech­te ka­rak­ter­ei­gen­schap­pen in­ge­zet: twij­fel, traag­heid en on­op­let­tend­heid. Ik heb voor de eer­ste keer in mijn le­ven echt wat aan die ka­rak­ter­trek­ken ge­had!”

JEAN MARC VAN TOL

De­ze te­ke­naar en voor­al be­kend van de car­toon­fi­gu­ren Fok­ke & Suk­ke, die hij in 1993 be­dacht met ‘Rij­den­de Rech­ter’ Jo­hn Reid.

Tac­tiek:

„Je kunt geen tac­tiek ver­zin­nen die je in al­le in­stan­ties zal hel­pen. Je moet je steeds aan­pas­sen aan to­taal ver­an­de­ren­de om­stan­dig­he­den. En voor je het weet is de stress zo hoog dat je al je tac­tiek ver­ge­ten bent.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.