7 mil­joen werk­da­gen ver­zuimd

Be­drij­ven en or­ga­ni­sa­ties gaan de­ze week flink aan de slag met de Week van de Werk­stress. En dat is hard no­dig…

Metro Holland (Amsterdam) - - Nieuws -

Liefst 16 pro­cent van de ver­zuim­de werk­da­gen in Ne­der­land had werk­stress als re­den. Sinds eni­ge ja­ren wordt in ons land de Week van de Werk­stress ge­hou­den. Meer dan twee­hon­derd be­drij­ven or­ga­ni­se­ren ac­ti­vi­tei­ten om werk­stress aan te pak­ken en het werk­ple­zier te ver­gro­ten. Van­daag ko­men in ver­band met

de­ze week de cij­fers naar bui­ten van de Na­ti­o­na­le En­quê­te Ar­beids­om­stan­dig­he­den (TNO / CBS) en de Werk­ge­vers En­quê­te Ar­beid (TNO). In Me­tro al­vast een greep, waar­bij in de­ze #me­too-tijd wat ge­tal­len over on­ge­wenst ge­drag op het werk niet mo­gen ont­bre­ken. Ook dat werkt stress ui­ter­aard in de hand. Mor­gen lees je

een in­ter­view met een ar­beids­psy­cho­loog over de relatie tus­sen werk­stress, slaap en pie­ke­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.