Brit­se pre­mier May wan­kelt: veer­tig po­li­ti­ci ei­sen ont­slag

MET ACHT STEMMEN MEER IS HET MO­GE­LIJK OM DE PARTIJLEIDER TE DWINGEN OM AF TE TREDEN

Metro Holland (Amsterdam) - - Column - ELS ANKER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Veer­tig par­le­ments­le­den van de Con­ser­va­tie­ve Par­tij heb­ben een brief on­der­te­kend waar­in ze het ver­trou­wen op­zeg­gen in de Brit­se pre­mier The­re­sa May. Dat meld­de de Sun­day Ti­mes gis­te­ren.

Met acht stemmen meer is het mo­ge­lijk om de partijleider te dwingen om af te treden. Mocht dat het ge­val zijn dan wordt de nieu­we partijleider ook di­rect de pre­mier van Groot-Brit­tan­nië. Nieu­we ver­kie­zin­gen zijn daar­voor niet no­dig.

May kreeg een flin­ke klap te ver­wer­ken tij­dens de ver­vroeg­de par­le­ments­ver­kie­zin­gen in ju­ni. De Con­ser­va­tie­ven ver­lo­ren hun ab­so­lu­te meer­der­heid in het la­ger­huis. Ook de moei­za­me brexit-on­der­han­de­lin­gen wor­den haar aan­ge­re­kend. De laat­ste we­ken sij­pe­len steeds meer be­rich­ten naar bui­ten over par­tij­ge­no­ten die het ver­trou­wen heb­ben ver­lo­ren in May.

De re­ge­ring van pre­mier The­re­sa May wil de wet over de De re­ge­ring van pre­mier The­re­sa May wil de wet over de te­rug­trek­king van Groot-Brit­tan­nië uit de Eu­ro­pe­se Unie, die mo­men­teel wordt be­han­deld in het par­le­ment, aan­pas­sen en daar­in vast­leg­gen dat het ver­trek of­fi­ci­eel zal plaats­vin­den op 29 maart 2019 om 23.00 uur En­gel­se tijd.

te­rug­trek­king van Groot-Brit­tan­nië uit de Eu­ro­pe­se Unie, die mo­men­teel wordt be­han­deld in het par­le­ment, aan­pas­sen en daar­in vast­leg­gen dat het ver­trek of­fi­ci­eel zal plaats­vin­den op 29 maart 2019 om 23.00 uur En­gel­se tijd.

„We heb­ben ge­luis­terd naar le­den van het volk en het par­le­ment en bren­gen de­ze wij­zi­gin­gen aan om hier­mee de ver­war­ring en zor­gen over wat ‘exit’ pre­cies in­houdt weg te ne­men”, zei brexit­mi­nis­ter Da­vid Da­vis in een ver­kla­ring.

De wan­klan­ken zwol­len re­cen­te­lijk weer aan na de cha­o­tisch ver­lo­pen speech van May op de jaar­lijk­se con­fe­ren­tie van de Con­ser­va­tie­ve par­tij, waar­in ze werd on­der­bro­ken door een ko­miek met een ont­slag­brief. Ook had ze last van hoest­bui­en. Die speech had haar lei­der­schap juist moe­ten on­der­stre­pen.

Ook het re­cen­te ont­slag van twee van haar mi­nis­ters werkt te­gen May. Mi­chael Fal­lon (De­fen­sie) stap­te op na be­schul­di­gin­gen van sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie, terwijl Pri­ti Pa­tel (Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king) moest ver­trek­ken we­gens niet mee­ge­deel­de ont­moe­tin­gen met Is­ra­ë­li­sche re­ge­rings­ver­te­gen­woor­di­gers.

AFP

‘Met de wij­zi­gin­gen wil­len we de zor­gen over wat ‘exit’ pre­cies in­houdt weg­ne­men.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.