Toch pro­test van Kick Out Zwar­te Piet ge­pland bij in­tocht van Sin­ter­klaas

Metro Holland (Amsterdam) - - Column -

De ac­tie­groep Kick Out Zwar­te Piet (KOZP) gaat toch een pro­test­ac­tie hou­den bij de lan­de­lij­ke in­tocht van Sin­ter­klaas, za­ter­dag in Dok­kum. De ac­tie wordt voor­af­ge­gaan door een ‘mars voor be­scha­ving’. Het ge­heel is aan­ge­meld bij de bur­ge­mees­ter van de Frie­se ge­meen­te Don­ge­ra­deel - waar Dok­kum on­der valt - en bij de po­li­tie.

De ac­tie­groep had eer­der nog la­ten door­sche­me­ren het kin­der­feest dit jaar met rust te wil­len la­ten. Toch heeft KOZP een pro­test aan­ge­meld bij de ge­meen­te en de po­li­tie, blijkt nu. De demonstratie is waar­schijn­lijk nét voor de dead­line aan­ge­meld bij de ge­meen­te.

Ne­der­land, met uit­zon­de­ring van Am­ster­dam, houdt vast aan de „ra­cis­ti­sche ka­ri­ka­tuur” van Zwar­te Piet, en die is een re­flec­tie van die­per lig­gend ra­cis­me, al­dus KOZP. De groep pleit voor een „in­clu­sief sin­ter­klaas­feest en een sa­men­le­ving zon­der ra­cis­me.”

De lan­de­lij­ke in­tocht van Sin­ter­klaas is al ja­ren­lang het to­neel voor voor- en te­gen­stan­ders van Zwar­te Piet. Vo­rig jaar, tij­dens de in­tocht in Maas­sluis, de­mon­streer­de de na­ti­o­na­lis­ti­sche Ne­der­land­se Volks-Unie Bij de in­tocht van Sin­ter­klaas in Gou­da wer­den in 2014 ne­gen­tig men­sen aan­ge­hou­den. Het ging om voor- en te­gen­stan­ders van Zwar­te Piet. in een spe­ci­aal de­mon­stra­tie­vak langs de rou­te van de in­tocht.

Op Fa­ce­book is de or­ga­ni­sa­tie een eve­ne­ment ge­start ge­naamd ‘Gro­te Mars en Pro­test tij­dens de Lan­de­lij­ke In­tocht in Dok­kum!’ KOZP laat we­ten dat het een vreed­zaam pro­test wordt. Deel­ne­mers wordt uit­druk­ke­lijk ge­vraagd „de strijd­bijl thuis te la­ten.”

„KOZP is niet uit op ge­weld­da­di­ge ac­ti­vi­tei­ten, rel­len, de­lic­ten of an­de­re vor­men van pro­test die tot on­no­di­ge pro­vo­ca­tie en agres­sie kun­nen lei­den”, al­dus de ac­tie­groep.

90

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.