Beeld Hit­ler om sel­fies ver­wij­derd

Metro Holland (Amsterdam) - - Column -

le­vens­groot beeld van Adolf Hit­ler is na een storm van ver­ont­waar­di­ging ver­wij­derd bij een was­sen­beel­den­mu­se­um in de In­do­ne­si­sche stad Yo­gy­ak­ar­ta. Het Si­mon Wie­sent­hal Cen­trum dat strijdt te­gen an­ti­se­mi­tis­me, en men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties wa­ren ver­ont­waar­digd over de sel­fies die men­sen bij het beeld van Hit­ler na­men.

Het beeld van Hit­ler stond in het mu­se­um te­gen een ach­ter­grond van het con­cen­tra­tie­kamp Auschwitz. Het stond daar naast Darth Va­der, een per­so­na­ge uit de film­reeks Star Wars. „Al­les aan het beeld is ver­keerd”, re­a­geert rab­bijn Abra­ham Coo­per. „Het is moei­lijk om woor­den te vin­den voor hoe ver­ach­te­lijk het is. Het maakt de slacht­of­fers die het kamp in­gin­gen en er nooit meer uit­kwa­men be­la­che­lijk.”

Het Ma­ta Trick Eye Mu­se­um liet za­ter­dag aan de Brit­se zen­der Sky News we­ten dat het beeld naar aan­lei­ding van de kri­tiek is weg­ge­haald. Sinds 2014 stond het mu­se­um toe dat er sel­fies bij het beeld van Hit­ler wer­den ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.