Ver­hoe­ven ge­niet van het BN’er zijn

Ri­co Ver­hoe­ven doet voor­al wat hij leuk vindt. Door zijn suc­ces­sen in de ring en de wij­ze waar­op hij het kick­bok­sen pro­moot gaan er nu tal­lo­ze deu­ren open voor de meer­vou­dig we­reld­kam­pi­oen. En daar maakt de kracht­pat­ser uit Bra­bant gre­tig ge­bruik van. „Ik

Metro Holland (Amsterdam) - - Nieuws - JEROEN HAVERKORT j.haverkort@tmg.nl

In een pri­va­te room van het Art’Ho­tel in hart­je Am­ster­dam staan de ta­fels keu­rig ge­dekt. Ver­hoe­ven heeft eer­der de­ze maand een se­lect ge­zel­schap uit­ge­no­digd voor een eten­tje om de lan­ce­ring van zijn ei­gen boxers­hort­lijn te lanceren: ‘Wit­hout a doubt the best boxer in the world’ luidt de wer­ven­de tekst die slaat op de man én het lap­je tex­tiel dat ’ie aan­heeft op de fo­to. Ar­ma­ni wil­de ook in zee gaan met Ver­hoe­ven, maar hij heeft ge­ko­zen voor PFM, een klein Nederlands merk. „Ik kan Ar­ma­ni niet meer naar een next le­vel bren­gen. Dit is een klei­ner merk, maar de kwa­li­teit is mi­ni­maal ge­lijk. Bij PFM kan ik mijn ei­gen lijn ont­wer­pen, ik wil de vrij­heid heb­ben in dat­ge­ne wat ik doe en ik moet het leuk vin­den.”

Het woord leuk komt veel­vul­dig langs als je met Ver­hoe­ven praat. Ruim drie jaar ge­le­den werd hij voor de eer­ste keer we­reld­kam­pi­oen, maar het was moei­lijk om zijn ti­tel te ver­zil­ve­ren. Ver­hoe­ven was wel­is­waar een leu­ke, spon­ta­ne jon­gen, maar dat kick­bok­sen was maar een lou­che sport. Nie­mand­wil­de in eer­ste in­stan­tie in zee gaan met hem. Ver­hoe­ven en zijn ma­na­ge­ment be­slo­ten om zijn ima­go van ‘ge­zins­man’ uit te bui­ten. „Ik ge­bruik so­ci­al me­dia om­te la­ten zien wie ik ben, wat ik doe. Het is niet al­leen maar dik­ke au­to’s, vrou­wen en fees­ten. Ik ben een fa­mi­lie­man, hou van mijn ge­zin. Ik pro­beer al­les te la­ten zien, ben daar heel open in, mis­schien wel te open.”

On­der meer Land­ro­ver, Spo­ti­fy, Ma­trix Fit­ness en PFM heb­ben zich nu ver­bon­den aan Ver­hoe­ven, die ook nog eens zijn ei­gen mer­chan­di­se lijn en lucht­je heeft. En dan komt er be­gin vol­gend jaar ook nog een Ri­co fit­ness app. „Al­le­maal leu­ke din­gen”, al- dus Ver­hoe­ven. Daar­naast is kick­bok­sen nu ge­woon op tv te zien en schui­ven vecht­spor­ters aan in praat­shows. „Vroe­ger was dat on­denk­baar, dat is aan Ri­co te dan­ken”, zegt zijn ma­na­ger. „Ik heb de sport uit de mod­der ge­trok­ken en schoon ge­spo­ten”, zegt Ver­hoe­ven daar zelf over.

Er is veel ver­an­derd in drie jaar tijd. Ver­hoe­ven is in­mid­dels een BN’er. Hij is dik­ke vrien­den met on­der meer F1cou­reur Max Ver­stap­pen en dj Mar­tin Gar­rix, gaat met Jo­h­n­ny de Mol de wil­der­nis in, krijgt Chan­tal Jan­zen als lo­gee over de vloer en is te zien in de Ne­der­land­se se­rie Vech­ters­hart metWal­de­mar To­renstra. „Er is geen en­ke­le ac­tie­ve spor­ter die zo­veel op de tv te zien is als ik”, lacht Ver­hoe­ven ver­ont­schul­di­gend. „Ik pro­beer een ba­lans te vin­den tus­sen de top­spor­ter en en­ter­tai­ner in mij. Ik denk dat ik zo­veel meer kan dan al­leen vech­ten. Ik vind het ook leuk om meer te doen, om mijn an­de­re kant aan de men­sen te la­ten zien.”

Het lijkt hem moei­te te kos­te­nom­nee te zeg­gen. „Daar zit wel iets in”, be­aamt hij. Maar het gaat niet ten kos­te van zijn sport be­zweert hij. „Ik moet vech­ten, pres­te­ren, dat is de co­re­bu­si­ness. Ik ben nog steeds Ri­co de kick­bok­ser, maar pak wel de kan­sen die ik via mijn sport heb af­ge­dwon­gen. Ik stop nog pre­cies de­zelf­de trai­nings­ar­beid er­in als al­tijd. Als ik iets niet op hon­derd pro­cent kan doen, doe ik het niet. Ik train el­ke dag: Maan­dag tot en­met don­der­dag twee keer, vrij­dag, za­ter­dag en zon­dag een keer per dag. Na een wed­strijd denk ik wel eens ‘ik doe twee we­ken he­le­maal niks, ga op de bank lig­gen, zoek het maar uit.’ Maar ik rij el­ke dag langs mijn ei­gen sport­school in Hal­ste­ren. De eer­ste en de twee­de dag rij ik door, maar de der­de dag denk al ‘zal ik even gaan hard­lo­pen?’ En dan – boem – ga ik weer. Spor­ten is een ob­ses­sie voor me. Ik wil ge­woon al­tijd fit zijn, al­tijd voor lo­pen op mijn te­gen­stan­ders. Nie­mand werkt zo hard als ik, nie­mand traint zo hard als ik. In de ring ben ik een vecht­ma­chi­ne, sla ik er ie­der­een af. Maar daar­bui­ten den­ken de men­sen ho­pe­lijk van ‘hé, dat is een aar­di­ge go­zer’. Ik vind dat be­lang­rijk.”

‘Ik ben een fa­mi­lie­man, hou van mijn ge­zin. Ik pro­beer al­les te la­ten zien, ben daar heel open in, mis­schien wel te open.’

Ri­co Ver­hoe­ven

/ ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.