Co­ca-Co­la zet kracht van mer­ken in

Co­ca- Co­la heeft haar ac­tie­plan voor duur­zaam­heid voor het jaar 2025 ge­pre­sen­teerd. De mer­ken wor­den in­ge­zet om ook de con­su­ment te be­rei­ken.

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded Content - ERIK JONK e.jonk@tmg.nl

Jeroen Lam­pe kent Co­ca-Co­la door en door. In 2007 kwam hij als sta­gi­ai­re bij het be­drijf bin­nen en pre­cies tien jaar la­ter is de Rot­ter­dam­mer Mar­ke­ting­di­rec­teur: „Ik heb veel ge­leerd en mooie din­gen als Co­ca-Co­la ze­ro su­gar en ons wa­ter­merk Chaudfon­tai­ne mo­gen neer­zet­ten.”

Waar Co­ca-Co­la nu staat, werd vo­ri­ge week dui­de­lijk. Het is na­me­lijk de maand van de open ge­sprek­ken over duur­zaam­heid, in ver­band met nieu­we, am­bi­ti­eu­ze doel­stel­lin­gen die Co­ca-Co­la vo­ri­ge week voorWestEu­ro­pa pre­sen­teer­de (zie ka­der). Vo­ri­ge week liet Co­ca-Co­la in Me­tro al we­ten meer met de doel­stel­lin­gen naar bui­ten te zul­len treden dan we mis­schien ge­wend zijn.

Nu de am­bi­ties be­kend zijn, ko­men al­le mer­ken - en dus Jeroen Lam­pe - in beeld. On­der Co­ca-Co­la Ne­der­land val­len in to­taal ze­ven­tien mer­ken, waar­on­der Co­ca-Co­la, Spri­te, Fan­ta en Chaudfon­tai­ne. „Con­su­men­ten krijg je als he­tom­duur­zaam­heid gaat in be­we­ging door de rol en de kracht van on­ze mer­ken in te zet­ten”, zegt Lam­pe. „Co­ca-Co­la is ge­bouwd op mer­ken, al 131 jaar. Al­leen dit jaar al in­tro­du­ceer­den wij ze­ven­tien nieu­we dran­ken, al­le­maal ca­lo­rie­arm of ca­lo­rie­vrij. Veel men­sen hou­den van on­ze pro­duc­ten en daar­om ge­brui­ken we de kracht van de mer­ken om te com­mu­ni­ce­ren en in­spi­re­ren. Con­su­men­ten ver­wach­ten dat ook van ons.”

Lam­pe ziet dat het be­drijf er op ver­schil­len­de vlak­ken­meeuit de voe­ten kan: „Co­ca-Co­la bij­voor­beeld, ons groot­ste en be­lang­rijk­ste merk met va­ri­an­ten als Co­ca-Co­la ze­ro su­gar en light, heeft het po­ten­ti­eel om men­sen in be­we­ging te krij­gen bij het in- za­me­len van ver­pak­kin­gen. In de toe­komst zul­len we Co­ca-Co­la nog meer la­ten spre­ken over het be­lang van het te­rug­bren­gen van on­ze ver­pak­kin­gen in de re­cy­cling­stroom. On­der meer via print en tv-com­mer­ci­als bren­gen we on­ze bood­schap.”

De Mar­ke­ting­di­rec­teur hoopt dat die bood­schap over­komt en con­su­men­ten er­in mee­gaan. „Duur­zaam­heid is in elk ge­val een the­ma dat men­sen be­zig­houdt. Dat we­ten we uit on­der­zoek en de ge­sprek­ken die we met hen voe­ren. Duur­zaam­heid op een goe­de ma­nier adres­se­ren kan bij­dra­gen aan hoe con­su­men­ten zich ver­bon­den voe­len met het merk Co­ca-Co­la. We den­ken dat het goed gaat wer­ken. We wil­len hier een lei­der­schaps­rol in ne­men.”

No­geen voor­beeld van het in­zet­ten van de mer­ken is het her- en door­ont­wik­ke­len er­van, zo­als het dit jaar op­nieuw ge­lan­ceer­de Spri­te. Lam­pe: „Spri­te mét sui­ker heb­ben we vol­le­dig uit de schap­pen ge­haald. Ne­der­land is het eer­ste land - daar zijn we trots op - waar de Spri­te vol­le­dig sui­ker­vrij is. De con­su­men­ten vin­den de ver­nieuw­de Spri­te net zo lek­ker. Hier

gaat het niet om ver­pak­kin­gen, maar om een an­de­re vorm van duur­zaam­heid; de kracht van het merk Spri­te kon daar goed voor wor­den ge­bruikt.”

Wie vra­gen heeft, kan na­tuur­lijk bij Co­ca-Co­la te­recht. „We heb­ben da­ge­lijks met hon­der­den men­sen con­tact”, ver­telt Lam­pe. „Via so­ci­al me­dia-ka­na­len, aan de te­le­foon en we krij­gen zelfs brie­ven. Ik vind het leuk om met con­su­men­ten in con­tact te treden. We kun­nen ook le­ren van de in­zich­ten, com­men­ta­ren en vra­gen van de men­sen die het dichtst bij je pro­duc­ten staan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.