Man maakt er he­le­maal een (toi­let)pot­je van

WAT MOET ER GE­BEU­REN OM SCHO­NE TOI­LET­TEN IN NE­DER­LAND TE KRIJ­GEN?

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded Content - JEROEN HAVERKORT j.haverkort@tmg.nl

De open­ba­re toi­let­ten in Ne­der­land zijn vies. En de man­nen zijn daar­bij een stuk sme­ri­ger be­zig dan de vrou­wen.

De hy­gi­ë­ne in de open­ba­re toi­let­ten in Ne­der­land is ver­be­terd ten op­zich­te van vo­rig jaar: 39 pro­cent van de toi­let­ten is nu schoon, vo­rig jaar was dit 27 pro­cent. „Mooi die stij­ging”, zegt Anouk Bies­ters van Fa­ci­li­ty Tra­de Group en me­de­ver­ant­woor­de­lijk voor het on­der­zoek „Maar meer dan de helft van de toi­let­ten zijn dus niet schoon. Dat kan na­tuur­lijk niet. Er is nog veel werk te doen. Ei­gen­lijk zijn­we­met zijn al­len een vies volk­je.”

Er wer­den 150 open­ba­re toi­let­ten in Ne­der­land on­der­zocht: 39 pro­cent van de klei­ne ka­mer­tjes was schoon, met 33 pro­cent was het ma­tig ge­steld, terwijl maar liefst 28 pro­cent van de wc’s wer­den be­stem­peld als vies tot zeer vies. „Ik ga niet zeg­gen wie het sme­rig­ste toi­let heeft”, zegt Bies­ters. „Het is niet on­ze be­doe­ling om ie­mand aan de schand­paal te na- ge­len.”

Glo­ri­eu­ze win­naar is het Al­rij­ne Zie­ken­huis in Lei­der­dorp. Daar werd maar één bac­te­rie­ko­lo­nie aan­ge­trof­fen. „Dat is wel uit­zon­der­lijk”, zegt Bies­ters. „Het blijkt dat ze vijf keer per dag het toi­let schoon­ma­ken.” Om een in­druk te krij­gen: een schoon toi­let be­vat een tot vijf­tig bac­te­ri­ën, als er tus­sen de vijf­tig en 150 bac­te­rien wor­den ge­von­den spreek je van een ma­tig schoon toi­let, een wc tus­sen de 150 en 350 bac­te­ri­ën is sme­rig, bo­ven de 350 bac­te­ri­ën is het klei­ne ka­mer­tje rond­uit ran­zig te noe­men. „Als er een poep­bac­te­rie wordt aan­ge­trof­fen gaat de kwa­li­fi­ca­tie sowieso met één om­laag”, zegt Bies­ters. „Stel dat er in een toi­let 30 bac­te­ri­ën wor­den aan­ge­trof­fen, maar daar zit wel de poep­bac­te­rie tus­sen, dan zal dat toi­let nooit het stem­pel schoon krij­gen.”

Op­val­lend is dat de vrou­wen hun toi­let stuk­ken scho­ner ach­ter­la­ten dan de man­nen: 53 om 35 pro­cent. „Waar­schijn­lijk heeft dat te ma­ken met het feit dat man­nen staand plas­sen”, zegt Bies­ters.„We heb­ben de toi­let­ten on­der­zocht op vier pun­ten: de wc-bril, knop van de kraan, spoel­knop­pen en deur­knop­pen. De wc-bril is de groot­ste bron van ver­vui­ling.”

Hoe­wel een zie­ken­huis als bes­te uit de bus kwam, moet de groep als ge­heel de kop­po­si­tie de­len met ho­tels en res­tau­rants: 44 pro­cent van het sa­ni­tair werd schoon be­von­den. Van de toi­let­ten in open­ba­re ge­bou­wen als ge­meen­te­hui­zen, bi­bli­o­the­ken en sta­ti­ons kreeg 35 pro­cent het stem­pel schoon. Wa­ren­hui­zen en bouw­mark­ten slui­ten de rij met een sco­re van 28 pro­cent scho­ne wc’s.

Wat moet er ge­beu­ren om scho­ne toi­let­ten in Ne­der­land te krij­gen? „Ik ben bang dat het een uto­pie is dat we bo­ven de vijf­tig pro­cent uit­ko­men”, zegt Bies­ters. „Wat helpt is het con­tact te mi­ni­ma­li­se­ren: werk met sen­so­ren, hoe min­der je aan­raakt hoe be­ter. Ik raak bij­voor­beeld geen deur­klin­ken aan, daar ge­bruik ik mijn el­le­boog voor. En maak als ei­ge­naar goed schoon. Ik snap dat het in veel ge­val­len moei­lijk is om vijf keer per dag je toi­let te schrob­ben, maar hou ten­min­ste re­ke­ning met de druk­te. Als er veel men­sen zijn, kan het geen kwaad om het toi­let een keer ex­tra schoon te ma­ken. Waar­om zie je ’s avonds in een druk res­tau­rant bij­voor­beeld nooit dat er een toi­let wordt schoon­ge­maakt? Ik snap dat dit geen fijn beeld is, maar er hoeft maar één vies­peuk bij te zit­ten en je toi­let is sme­rig. Dus hou het in de ga­ten en maak de wc ook een keer om half ne­gen ’s avonds schoon in plaats van te wach­ten op de vol­gen­de och­tend.”

‘Waar­om zie je ’s avonds in een druk res­tau­rant bij­voor­beeld nooit dat er een toi­let wordt schoon­ge­maakt? Ik snap dat dit geen fijn beeld is, maar er hoeft maar één vies­peuk bij te zit­ten en je toi­let is sme­rig.’

Anouk Bies­ters, Fa­ci­li­ty Tra­de Group

AFP

COLOURBOX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.