VVD: Over­heid zou geen sub­si­dies moe­ten ver­strek­ken aan pop­mu­si­ci

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded Content -

De over­heid zou geen sub­si­dies moe­ten ver­strek­ken aan pop­mu­si­ci en -bands. Ar­ties­ten die niet hun ei­gen broek kun­nen op­hou­den zijn niet po­pu­lair ge­noeg en daar­mee geen pop­mu­si­ci, zei VVD-Ka­mer­lid Ar­no Rut­te (fo­to) gis­te­ren bij de be­han­de­ling van de cul­tuur­be­gro­ting. Pop­mu­ziek „hoort ge­dra­gen te wor­den door het pu­bliek”, vindt Rut­te. Hij maakt daar­bij wel een on­der­scheid tus­sen di­rec­te over­heids­steun aan ar­ties­ten, of on­der­steu­ning van bij­voor­beeld pop­po­dia en the­a­ters, waar be­gin­nen­de ar­ties­ten zich kun­nen ont- wik­ke­len. Het geld dat vrij­komt door di­rec­te sub­si­dies te schrap­pen kan wat Rut­te be­treft be­ter wor­den be­steed aan mu­ziek­vor­men die niet zelf­stan­dig kun­nen over­le­ven.

Rut­te wees ver­der op de Brit­se prak­tijk waar­in niet al­leen de kunst­we­reld en di­rect be­trok­ke­nen naar de ver­de­ling van gel­den voor de kun­sten kij­ken, maar ook re­la­tie­ve bui­ten­staan­ders. Dat zou ook be­ter zijn voor het pu­blieks­be­reik.

Mar­tin Bos­ma van de PVV vindt in ie­der ge­val dat „de bes­te ma­nier om kunst te sti­mu­le­ren” het stop­pen met sub­si­die is, om­dat de kun­ste­naars dan vol­gens hem wel har­der hun best gaan doen. Bos­ma op­per­de ver­der een on­der­zoek naar sek­su­eel mis­bruik in de cul­tuur­we­reld en met na­me bij de to­neel­scho­len.

Lo­de­wijk As­scher van de PvdA wil on­der meer blij­vend aan­dacht en geld voor mu­ziek­on­der­wijs aan al­le kin­de­ren, ook na 2020, en ex­tra aan­dacht voor de po­si­tie van kun­ste­naars. Ve­ra Berg­kamp van D66 is be­zorgd over de ver­grij­zing on­der de mu­se­um­con­ser­va­to­ren, waar­door ken­nis en kun­de ver­lo­ren drei­gen te gaan.

‘Pop­mu­ziek hoort ge­dra­gen te wor­den door het pu­bliek.’

Ar­no Rut­te

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.