Ge­soig­neerd

Me­tro be­kijkt el­ke week een tv-zen­der die ver­der weg­ge­stopt zit dan de ka­na­len 1 tot en met 10.

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded Content - MA­RIO WISSE

Af en toe blijf je er een paar mi­nu­ten han­gen: de Frans­ta­li­ge zen­der met Ne­der­land­se on­der­ti­tels TV5 Mon­de. Wat een mooie taal is dat Frans toch en wat zien die Fran­sen op te­le­vi­sie er toch – om maar eens wat Frans te­gen­aan te gooi­en – ge­soig­neerd uit. Lau­rent De­la­hous­se bij­voor­beeld, de pre­sen­ta­tor van Le Jour­nal de Fran­ce 2, het Fran­se equi­va­lent van het NOS Jour­naal en RTL Nieuws. Zijn kap­sel is ge­sty­led non­cha­lant, zijn huid is zon­ge­bruind, maar niet té en zijn ge­bit zou niet mis­staan in een tand­pasta­com­mer­ci­al. Vrij­wel net zo ge­likt als het pro­gram­ma dat hij pre­sen­teert, dat dus dank­zij de on­der­ti­tels voor de niet-Frans­ta­li­gen on­der ons ge­woon te vol­gen is. De se­rie Si Tu Mu­ers Je Te Tue is vol­gens de toe­lich­ting een ‘ko­me­die’, maar wij ont­dek­ken er de­ze af­le­ve­ring wei­nig grap­pigs aan. De eer­ste af­le­ve­ring van de twee af­le­ve­rin­gen die TV5 Mon­de de­ze vrij­dag­avond dat Me­tro kijkt, uit­zendt gaat over een meis­je dat wordt ge­sla­gen en op­ge­slo­ten om­dat ze zich te wes­ters ge­draagt en wei­gert te trou­wen met ie­mand die ze niet kent. Zeg nu zelf, je moet een be­hoor­lijk slecht ge­voel voor hu­mor heb­ben om dat on­der de noe­mer ‘ko­misch’ te scha­ren. Dra­ma komt meer in de buurt. Fais Pas Ci, Fais Pas Ca is een moc­ku­men­ta­ry – een ge­speel­de documentaire dus – over twee fa­mi­lies, een con­ser­va­tie­ve en een li­be­ra­le, die lijn­recht te­gen­over el­kaar staan. De reeks krijgt een 7,9 op de ver­maar­de in­ter­net­da­ta­ba­se IMDB en dat is niet voor niets. Het is een ko­me­die waar je wél om kunt la­chen na­me­lijk. Te­gen mid­der­nacht be­gint Sauf Le Res­pect Que Je Vous Dois, zo’n heer­lijk Frans dra­ma vol zwa­re ge­sprek­ken, si­ga­ret­ten­rook en mooie men­sen. Het loont de moei­te om die paar mi­nu­ten TV5 Mon­de voort­aan wat op te rek­ken.

‘Het loont de moei­te om die paar mi­nu­ten TV5 Mon­de voort­aan wat op te rek­ken.’

De goed ge­soig­neer­de Fran­se jour­naal­pre­sen­ta­tor Lau­rent De­la­hous­se. De cast van Fais Pas Ci, Fais Pas Ca. Het Fran­se dra­ma Sauf Le Res­pect Que Je Vous Dois.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.