HOROSCOOP

Metro Holland (Amsterdam) - - @Metro -

RAM 21/3-19/4

Je bent zeer dis­creet en tact­vol. Je aan­dacht gaat uit naar je relatie om­dat je weet dat dat op het mo­ment no­dig is. Je (toe­kom­sti­ge?) part­ner is het on­der­werp van je ge­dach­ten en dat laat je mer­ken.

STIER 20/4-20/5

Van­daag kun jij tot de be­lang­rij­ke con­clu­sie ko­men dat ar­ro­gan­tie een te­ken is van dom­heid of van ge­brek aan zelf­ver­trou­wen. Je moet daar­om an­de­ren met res­pect blij­ven be­han­de­len.

TWEELING 21/5-20/6

Neem tijd voor je­zelf. Dat kan ie­der­een op zijn tijd goed ge­brui­ken en dat geldt ook voor jou. Het werk en de ver­plich­tin­gen lo­pen (he­laas) niet weg, dus wees ver­stan­dig en ga er even tus­sen­uit.

KREEFT 21/6-22/7

Er ge­beu­ren on­ver­wach­te din­gen en daar kun jij nu een­maal niet zo goed te­gen. Je weet graag waar je aan toe bent. Soms laat het le­ven zich ech­ter niet plan­nen. Neem het zo­als het komt.

LEEUW 23/7-22/8

Je com­mu­ni­ca­tie en so­ci­a­le vaar­dig­he­den zijn tip­top van­daag. Je hebt zin in een feest­je dat je wel­licht zo­maar zelf geeft. Ook met je lief­des­le­ven gaat het op­eens weer berg op.

MAAGD 23/8-22/9

Toon je ro­man­ti­sche kant eens. Je part­ner waar­deert dat enorm. Je relatie kan wel een op­pep­per­tje ge­brui­ken en jij kunt daar voor zor­gen. Be­denk iets ori­gi­neels om je part­ner te ver­lei­den.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Niet te­rug­krab­be­len als je van­daag de kans krijgt je emo­ties met ie­mand te de­len. Daar zou wel eens een in­te­res­san­te nieu­we relatie uit voort kun­nen ko­men.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Je denkt voor een pro­bleem de per­fec­te op­los­sing te we­ten. Be­moei je al­leen met jouw ei­gen pro­ble­men, ga die van an­de­ren lie­ver uit de weg.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Met jouw over­vloe­di­ge ener­gie be­reik je veel. Je ver­wach­tings­pa­troon is daar­op aan­ge­past. Be­denk ech­ter wel dat niet ie­der­een daar­aan kan vol­doen.

STEENBOK 22/12-19/1

Jij graaft graag in ge­voe­lens en emo­ties van je­zelf of in die van een an­der. Van­daag kan juist dat gro­te pro­ble­men ver­oor­za­ken. Blijf lie­ver een beet­je aan de op­per­vlak­te.

WATERMAN 20/1-19/2

Je er­vaart van­daag iets dat jouw in­zich­ten op ver­ras­sen­de wij­ze doet ver­an­de­ren. Met je nieu­we in­zich­ten kun je ko­men tot groot­se da­den. Je kunt nieu­we doe­len stel­len.

VISSEN 20/2-20/3

Ben je een so­list? Of is het mis­schien ver­stan­di­ger om be­paal­de din­gen in je le­ven toch sa­men met an­de­ren te doen? Denk daar over na en pro­beer ge­woon eens uit hoe het is om sa­men te wer­ken. El­ke dag de Me­tro- horoscoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.