‘Schie­ten of ge­scho­ten wor­den’

Metro Holland (Amsterdam) - - @Metro -

Het be­zit­ten en dra­gen van wa­pens is in Ame­ri­ka een con­sti­tu­ti­o­neel recht. Zo heb­ben een aan­tal ho­ge he­ren lang ge­le­den be­slo­ten. Op 15 de­cem­ber 1791 werd het twee­de amen­de­ment aan de grond­wet van Ame­ri­ka toe­ge­voegd waar­in werd ge­re­geld dat in­di­vi­du­en vrij over wa­pens mo­gen be­schik­ken. Goed idee dacht men toen. Gekke men­sen denk ik nu.

In­mid­dels heeft Ame­ri­ka te ma­ken met dui­zen­den do­den per jaar door vuur­wa­pen­be­zit. De kans dat ie­mand in een ge­zin over­lijdt ver­drie­vou­digt wan­neer er een vuur­wa­pen in huis is, toon­de on­der­zoek al eer­der aan en ook de lijst met mas­sa­le schiet­par­tij­en groeit ge­staag. Dit is ech­ter geen re­den voor de Ame­ri­kaan­se wa­pen­lob­by om zich eens flink ach­ter de oren te krab­ben. De Na­ti­o­nal Rif­le As­so­ci­a­ti­on (NRA) voert een zeer krach­ti­ge lob­by om maar voor­al hun zo ge­lief­de Wil­deWes­ten te be­hou­den. ‘Schie­ten of ge­scho­ten wor­den’ of zoi­ets.

On­der­zoek naar de ge­vol­gen van wa­pen­be­zit wordt struc­tu­reel ge­dwars­boomd en de wei­ni­ge on­der­zoeks­re­sul­ta­ten die er zijn, wor­den snel af­ge­scho­ten. Zelfs voor­lich­ting over vei­li­ge op­slag van wa­pens door art­sen wordt niet op prijs ge­steld. Kort­om het is vech­ten te­gen de bier­kaai.

Nu zou je den­ken dat met het gro­te aan­tal schiet­in­ci­den­ten en de ve­le do­den en ge­won­den die daar het ge­volg van zijn de vraag naar wa­pens zou af­ne­men. Maar nee, als aan­ge­scho­ten wild vliegt het volk naar de win­kels om hun wa­pen­col­lec­ties uit te brei­den. Want je weet maar nooit. Trou­wens, mijn­heer Trump, zelf een groot fan van de NRA, heeft la­ten we­ten dat het laat­ste schiet­in­ci­dent in een kerk in Texas te wij­ten is aan ‘een gees­te­lijk pro­bleem’ van de da­der en ‘niets met wa­pens’ te ma­ken heeft. Dus...

Maar geen zor­gen. De Flo­ri­da Chris­ti­an School heeft het ant­woord op de wa­pen­ge­k­te ge­von­den. Zij zijn een sa­men­wer­kings­ver­band ge­start met een le­ve­ran­cier van ko­gel­we­ren­de schil­den. Ou­ders wor­den in de ge­le­gen­heid ge­steld zo’n schild aan te schaf­fen die zij dan naast de bo­ter­ham­me­tjes in het rug­zak­je van hun dot­jes kun­nen schui­ven. De­ze school oe­fent ook met de kin­de­ren, op­dat zij we­ten wat te doen wan­neer een per­soon met ‘een gees­te­lijk pro­bleem’ de school bin­nen­wan­delt. De ‘ko­gel­we­ren­de’ rug­tas dient voor de buik ge­hou­den te wor­den en dan komt al­les goed. Ten­min­ste als het wa­pen niet te zwaar is en de schut­ter het niet op de vol­op in ont­wik­ke­ling zijn­de her­sen­pan­ne­tjes ge­munt heeft, want de sche­del­tjes zijn he­laas niet bul­let­proof.

‘Zelfs voor­lich­ting over vei­li­ge op­slag van wa­pens door art­sen wordt niet op prijs ge­steld. Kort­om het is vech­ten te­gen de bier­kaai.’

Bar­ba­ra Boen­der­ma­ker Mer­kel­bag

BAR­BA­RA BOEN­DER­MA­KER MER­KEL­BAG

Me­tro plaatst el­ke dag een le­zers­co­lumn. Upload je co­lumn van vier­hon­derd woor­den en een fo­to op on­ze web­si­te me­tro­co­lumn.nl. Je ver­dient vijf­tig eu­ro als we jouw co­lumn in de krant plaat­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.