Als de pijl niet doet wat jij wil

BER­RY VAN PEER PUBLIEKSLIEVELING DOORDAT HIJ ZIJN PIJLEN NIET RICHTING HET BORD KRIJGT

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - JOHAN VAN BOVEN j.van.boven@tmg.nl

In de Wol­ver­hamp­ton Ci­vic Hall, waar mo­men­teel de Grand Slam of Darts wordt af­ge­werkt, werd Ber­ry van Peer eer­der de­ze week bij de wc op­ge­merkt door een toe­schou­wer, die vroeg of hij een sel­fie met de Bra­bant­se dar­ter mocht ne­men. Geen pro­bleem. Toen Van Peer te­rug­kwam van het toi­let ston­den zo’n tien fans hem op te wach­ten om een hand­te­ke­ning en fo­to te sco­ren.

„Dat is nieuw voor mij”, zegt hij. „Ik heb een keer eer­der mee­ge­daan aan een po­di­um­toer­nooi en toen ston­den bui­ten de wed­strijd­lo­ca­tie heel veel darts­lief­heb­bers te wach­ten? ‘Oh jee, moet ik daar ook langs’, zei ik te­gen me­zelf. Maar nie­mand wil­de mijn hand­te­ke­ning, ik kon in­cog­ni­to voor­bij­lo­pen. Dat is nu wel an­ders, want ook als ik hier in En­ge­land over straat loop ko­men er men­sen naar mij toe.” La­chend: „Ik moet mijn hand­te­ke­ning iets be­ter on­der de knie krij­gen. Ze lij­ken wel op el­kaar, maar ze zijn niet al­le­maal pre­cies het­zelf­de.”

De 21-ja­ri­ge Van Peer werd de­ze week we­reld­be­roemd van­we­ge zijn dar­te­ri­tus, een aan­doe­ning waar­door dar­ters hun pijlen niet richting het bord krij­gen. Door een blok­ka­de wil de pijl de hand maar niet ver­la­ten. In zijn eer­ste par­tij in pou­le H had Van Peer er al di­rect last van, maar des­on­danks wist hij van Si­mon Whit­lock te win­nen. Ver­vol­gens ging hij strij­dend ten on­der te­gen Ga­ry An­der­son, maar kreeg hij wel het pu­bliek op zijn hand door te blij­ven knok­ken.

Aan­van­ke­lijk wa­ren de re­ac­ties min­der pret­tig. Van Peer kreeg een hoop boe­ge­roep om zijn oren en men­sen schreeuw­den dat hij ver­dom­me die pijl richting het bord moest gooi­en. „Ik had in aan­loop naar het toer­nooi weer be­hoor­lijk last van dar­te­ri­tus, dus ik wist hoe het pu­bliek zou re­a­ge­ren. En eer­lijk ge­zegd be­greep ik het wel en kon ik er de lol van in­zien. Maar toen ik voor mijn der­de par­tij te­gen Ca­me­ron Men­zies het po­di­um op­kwam, hoor­de ik dat de hele zaal mijn naam scan­deer­de. Prach­tig!”

Ie­der­een ging er­van uit dat Van Peer van­we­ge zijn darts­aan­doe­ning kans­loos zou zijn te­gen de Schot, maar de Ne­der­lan­der­won­de par­tij op weer­ga­lo­ze wij­ze met 5-4 en plaatste zich daar­mee voor de vol­gen­de ron­de. „De men­sen in de zaal wer­den gek! Ook­mijn moe­der, va­der, broer en mijn vrien­din had­den het niet meer. Na de wed­strijd hebben we rus­tig er­gens iets ge­ge­ten en heb ik een co­laatje ge­dron­ken. Nee, geen al­co­hol want het toer­nooi gaat nog ver­der.”

Mor­gen staat hij uit­ge­re­kend te­gen­over de man die hem in aan­loop naar het der­de groeps­du­el hielp met tips om de dar­te­ri­tus af te la­ten ne­men: Men­sur Sul­jo­vic. „Hij zei dat ik naar be­ne­den moet kij­ken en daar­na één be­we­ging­met mijn arm moet ma­ken in plaats van mijn arm stil te hou­den om te mik­ken. Daar ben ik hem na­tuur­lijk heel erg dank­baar voor. Grap­pig dat we nu te­gen el­kaar moe­ten spe­len.”

Na­tuur­lijk wil Van Peer de Ser­vi­ër klop­pen, maar zijn Grand Slam of Darts is al­lang ge­slaagd. Hij heeft na­me­lijk van zich­zelf ge­won­nen. „Ik krijg van men­sen te horen dat ze res­pect hebben voor het feit dat ik niet het po­di­um af ben ge­lo­pen. Maar op­ge­ven is nooit een op­tie ge­weest voor mij. Ik gooi lie­ver drie keer 26 dan dat ik de hand­doek in de ring gooi. Som­mi­gen ad­vi­se­ren niet te veel over dar­te­ri­tus te pra­ten, maar ik wil juist ver­tel­len dat je er te­gen kunt knok­ken en dat je al­tijd door moet gaan. Al had ik na­tuur­lijk ook lie­ver ge­had dat ik van­we­ge een an­de­re re­den een be­ken­de dar­ter ben ge­wor­den. Maar ik ga in de vol­gen­de ron­de ge­woon weer ge­nie­ten.”

‘Op­ge­ven is nooit een op­tie ge­weest voor mij. Ik gooi lie­ver drie keer 26 dan dat ik de hand­doek in de ring gooi.’

Ber­ry van Peer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.