Het gaat om het leer­pro­ces

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Gerard Han­nink (23)

Stu­dent en­gi­nee­ring, on­der­ne­men en in­no­ve­ren op Win­des­heim Fle­vo­land en me­dee­i­ge­naar van KUMA Pro­jects, dat de CUB ont­wierp

Pas­sie

„Een snow­board dra­gen is ver­moei­end en ir­ri­tant. Dat je daar­bij sne­des in jas en hand­schoe­nen op­loopt, is een be­kend pro­bleem voor ie­de­re snow­boar­der. Er was geen com­for­ta­be­le ma­nier om je kle­ding te be­scher­men te­gen die vlijm­scher­pe boards. Nou, die op­los­sing moest er ko­men, von­den wij. We zijn een pro­to­ty­pe gaan ma­ken van CUB, een sys­teem waar­mee je je board op je rug kunt dra­gen.”

Over­tui­gen moet

„We de­den dat ove­ri­gens, om­dat we deel­na­men aan een chal­len­ge, min of meer ver­plicht ge­steld door on­ze op­lei­ding. Dat bleek uit­ein­de­lijk een ze­gen. Van Jong On­der­ne­men moesten we een on­der­ne­mings­plan schrij­ven, daar­na een in­ves­te­rings­plan om in­ves­teer­ders te trek­ken. Dat moesten we keer op keer pit­chen en ver­de­di­gen. Niet ie­der­een is met­een en­thou­si­ast over CUB. Het is een beet­je het­zelf­de als met het mo­biel­tje des­tijds. Som­mi­gen zien het nut er niet met­een van in. Maar zo­dra ze ons horen pre­sen­te­ren, wor­den ze wel en­thou­si­ast.”

Pre­sen­te­ren kun je le­ren

„Voor­be­rei­ding is al­les, heb ik ge­leerd. Pra­ten voor pu­bliek went nooit he­le­maal, maar als je pre­cies weet wat je gaat zeg­gen en dat ook echt tot op de se­con­de oe­fent, weet je ze­ker dat je niets ver­geet. Dan nog kan het je over­ko­men dat een in­ves­teer­der een vraag stelt waar­op je geen ant­woord hebt. Dat zeg ik dan eer­lijk.”

Vast­hou­dend

„Van de CUB hebben we in­mid­dels zo’n vijf pro­to­ty­pes ont­wor­pen en ge­maakt. Op een ge­ge­ven mo­ment wordt zo’n pro­duct je kind­je, en daar ga je van hou­den. Nu wil­len we het ook door­zet­ten en zor­gen dat het in pro­duc­tie ge­no­men wordt. We hebben al een aan­tal mo­ge­lij­ke in­ves­teer­ders, maar we vin­den niet ie­der­een even ge­schikt. Om­dat we nog stu­den­ten zijn, wil­len we niet al­leen geld, maar ook coa­ching. Dat be­te­kent dat een in­ves­teer­der naast twee ton ook zijn tijd in ons steekt.”

Enorm ver­schil

„Nu valt het ge­brek aan een pro­ac­tie­ve hou­ding me op als ik met som­mi­ge an­de­ren sa­men­werk. Lei­ding­ge­ven vind ik erg leuk, ik vind het wel ver­ve­lend om te mer­ken dat men­sen zo min mo­ge­lijk doen of den­ken ‘het komt al­le­maal wel’. Daar stoor ik me aan. Bij KUMA hoe­ven we niet tel­kens ach­ter el­kaar aan te zit­ten. Mijn op­lei­ding vroeg voor­af om een on­der­ne­men­de hou­ding. Nu weet ik pas echt wat dat be­te­kent. Het gaat om het leer­pro­ces, en je hoeft niet suc­ces­vol te zijn om veel te le­ren. Al is het wel leuk om suc­ces te hebben met iets dat je zelf ver­zon­nen en ont­wik­keld hebt.”

Team KUMA, van links naar rechts Gerard Han­nink, Va­li­ant Beek­es, Teun Laar­ak­ker en Jens Bergs­ma

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.