Lef is een kwes­tie van doen

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Yf­ke Don­ders (17)

Vwo-scho­lier en sa­men met com­pag­non Chris­ti­ne Dethmers baas van CoverUp

CoverUp?

„Wij ver­ko­pen een hoes om je spul­len in de fiets­krat of tas te be­scher­men te­gen de re­gen. Ik woon een uur fiet­sen van school van­daan. Niet al­leen ik­zelf, maar ook mijn spul­len re­ge­nen veel te vaak nat, en dan moet ik mijn boe­ken weer dro­gen op de ver­war­ming. Daar hebben we een op­los­sing voor be­dacht.”

Ju­ni­or Com­pa­ny

„Die op­los­sing be­dach­ten we voor het pro­gram­ma Ju­ni­or Com­pa­ny, waar­in on­ze klas in een be­scherm­de om­ge­ving kon le­ren on­der­ne­men. We moesten al­les doen wat on­der­ne­mers ook moe­ten, maar de stich­ting Jong On­der­ne­men staat ga­rant als het mis gaat. De mees­te Ju­ni­or Com­pa­nies ko­pen een pro­duct in en ver­ko­pen het dan weer, dat wil­den wij niet. Van­daar dat we de CoverUp be­dach­ten.”

Chi­na

„Na­dat we eerst zelf zijn gaan te­ke­nen, moesten we een in­du­stri­eel vorm­ge­ver be­reid vin­den om een tech­ni­sche te­ke­ning te ma­ken, zo­dat de hoes ook ge­pro­du­ceerd kon wor­den. Dat was écht moei­lijk, om een on­be­ken­de te bel­len, om­dat je iets van hem no­dig hebt. We bo­den hem aan­de­len in ons be­drijf aan, en ge­luk­kig wil­de hij ons hel­pen. Daar­na zijn we op zoek ge­gaan naar een pro­du­cent. We von­den er een in Chi­na, en hij vond het zo fan­tas­tisch dat we zo jong al leer­den on­der­ne­men, dat hij ons wel wil­de hel­pen. De eer­ste or­der zijn we in­mid­dels al ruim­schoots kwijt.”

Ga­ran­ties

„Wij hebben een door­start ge­maakt en zijn nu een zelf­stan­dig be­drijf. Als min­der­ja­ri­ge is het niet zo mak­ke­lijk om een za­ke­lij­ke bank­re­ke­ning en een in­schrij­ving in de Kamer van Koop­han­del te re­ge­len, want een vol­was­se­ne moet ga­rant staan. In ons ge­val is dat mijn va­der. Hij kijkt mee, maar we re­ge­len al­les zelf.”

‘Huis­werk maak ik ’s mid­dags en de avon­den zijn voor CoverUp.’

Eind­exa­men

„Huis­werk maak ik ’s mid­dags en de avon­den zijn voor CoverUp. Ik vind het leuk, dus is dat geen pro­bleem. Om­dat de web­shop nu lek­ker loopt, ver­wacht ik mijn eind­exa­men­jaar wel te kun­nen com­bi­ne­ren met dit be­drijf. Daar­na ga ik stu­de­ren. Ik hoop dat uit­ein­de­lijk een groot merk als Ba­ta­vus of Ga­zel­le on­ze hoe­zen op­pikt en over­neemt.”

Yf­ke Don­ders

Lef

„Voor CoverUp was ik he­le­maal niet on­der­ne­mend. Nu houd ik pit­ches voor pu­bliek, en sta ik op school­mark­ten om de CoverUps te ver­ko­pen. Voor­al ver­baal ben ik veel ster­ker, maar ook men­taal. Lef cre­ë­ren is echt een kwes­tie van doen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.