Stoe­len­dans in me­dia­land

Me­dia­land is soms net de voet­bal­we­reld, ze­ker nu het trans­fer­sei­zoen met in­mid­dels tal­lo­ze over­stap­pen en nieu­we con­trac­ten meer dan ge­o­pend lijkt. Een over­zicht.

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - CONSTANCE VAN AMSTEL c.van.amstel@tmg.nl

Een wa­re stoe­len­dans in me­dia­land, zo mo­gen we de ve­le ver­hui­zin­gen van pre­sen­ta­to­ren naar an­de­re zen­ders wel noe­men. Een flink aan­tal meer­ja­ren­con­trac­ten zijn in­mid­dels ge­te­kend.

De op­val­lend­ste trans­fer is die van jour­na­list Twan Huys naar RTL 4. Nie­mand had er raar van op­ge­ke­ken als de 54ja­ri­ge voor­ma­lig Ame­ri­ka-cor­res­pon­dent zijn pen­si­oen ge­haald had als pre­sen­ta­tor van Nieuw­suur op de NPO, maar Huys be­sloot het over een heel an­de­re boeg te gooi­en: hij neemt na de zo­mer RTL La­te Night over van Hum­ber­to Tan. Met Huys aan het roer lijkt het met kwak­ke­len­de kijk­cij­fers kam­pen­de pro­gram­ma in ie­der ge­val een meer jour­na­lis­tie­ke koers te gaan va­ren. Ten­zij de al­tijd zo se­ri­eu­ze jour­na­list zich juist in de herfst van zijn car­ri­è­re van zijn lol­lig­ste kant wil la­ten zien, na­tuur­lijk.

Wat de plan­nen van RTL zijn met Hum­ber­to is nog niet be­kend. Wel­licht laat hij het even bij de pre­sen­ta­tie van The Big Mu­sic Quiz om ver­der een beet­je te kal­me­ren na een tur­bu­lent jaar waar­in hij zo­wel za­ke­lijk als pri­vé nog­al on­der vuur lag. En dat lijkt ook te kun­nen want RTL heeft in­mid­dels ge­noeg an­de­re nieu­we pop­pe­tjes bin­nen­ge­sleept om op nieu­we en be­staan­de po­si­ties te plaat­sen. Zo­wel Kat­ja Schuur­man als Art Rooi­j­ak­kers stapt net als Huys van de NPO (KRO-NCRV en AVROTROS) over naar RTL4. Kat­ja te­ken­de een ‘meer­ja­rig con­tract’ en zal als pre­sen­ta­tri­ce, ac­tri­ce en ont­wik­ke­laar van nieu­we for­mats voor Vi­de­o­land wor­den in­ge­zet. Art krijgt zo­wel stu­dio­shows als pro­gram­ma’s op lo­ca­tie voor

zijn kie­zen. Hoe of wat wordt op een la­ter mo­ment dui­de­lijk.

Het gat dat Kat­ja ach­ter­laat bij het pro­gram­ma Me­mo­ries is nog niet op­ge­vuld, maar voor het plek­je van Art bij Wie is de Mol ston­den zijn col­le­ga’s als van­zelf­spre­kend in de rij. Zo­wel ex-WIDM-deel­ne­mers Mar­lijn van Weer­den­burg als El­lie Lust gaf te ken­nen ge­ïn­te­res­seerd te zijn in de va­ca­tu­re, maar oud-win­naar Rik van de Weste­la­ken mag met de eer gaan strij­ken. Hij is de nieu­we pre­sen­ta­tor van Wie is de Mol en ver­laat daar­mee Net5, waar­voor hij in 2016 de NOS ver­liet maar nu dus al­weer de rug toe­keert. Geen gek­ke be­slis­sing, aan­ge­zien zijn shows Rik van de Grens en Pe­king Ex­press niet be­paald als gro­te suc­ces­sen de boe­ken in gaan.

Voet­bal­min­nend Ne­der­land moet trou­wens ook even scha­ke­len als de zo­mer­va­kan­tie er weer op zit: de he­ren van Voet­bal Inside stap­pen van RTL 7 over naar Vero­ni­ca. Vero­ni­cae­i­ge­naar Jo­hn de Mol bood het trio Johan Derk­sen, Re­ne van der Gijp en Wil­fred Ge­nee naar ver­luidt zó’n as­tro­no­misch be­drag dat ze het aan­bod sim­pel­weg niet kon­den wei­ge­ren. Ove­ri­gens gaf Derk­sen in een ver­kla­ring aan het voor­al voor Ge­nee te doen om­dat hij bij Tal­pa (be­drijf De Mol waar Vero­ni­ca ook on­der valt) kan­sen krijgt die hij bij RTL niet kreeg. Ge­nee had zich graag in­ge­zet als ver­van­ger van Hum­ber­to Tan, maar kreeg die kans door de komst van Twan Huys niet.

Jo­hn de Mol is so­wie­so lek­ker be­zig met het uit­bou­wen van ‘zijn’ SBS-zen­ders. Hij kaap­te ook zijn zoon Johnny de Mol weg bij RTL om hem op zijn ei­gen zen­ders een 3-ja­rig con­tract te ge­ven waar­bin­nen hij so­wie­so een gro­te stu­dio- show, een mu­ziek­pro­gram­ma en een nieu­we va­ri­ant op SynDROOM mag gaan ma­ken.

En dan zijn er na­tuur­lijk nog de ge­ruch­ten. Zo wordt er ge­fluis­terd dat de stroop­tocht van Jo­hn de Mol om ster­ren naar Tal­pa te lok­ken nog niet voor­bij is. Ook zus Lin­da de Mol en goe­de vriend Gor­don zou­den zijn ge­polst. Het hard­nek­kig­ste ge­rucht doet ech­ter de ron­de over Al­bert Ver­lin­de; hij zou bij SBS een con­cur­rent van RTL Bou­le­vard gaan ma­ken, na­dat hij er twee jaar ge­le­den bij het ori­gi­neel uit werd ge­bon­jourd om­dat het pro­gram­ma een an­de­re, min­der gos­sip-ach­ti­ge koers zou gaan va­ren. Dat gat zou de show­bizz­ken­ner nu op kun­nen vul­len bij SBS. Niets is nog be­ves­tigd, maar waar rook is, is vaak vuur en dus blijven we ook de­ze ont­wik­ke­lin­gen met in­te­res­se vol­gen.

TWAN HUYS

VOET­BAL INSIDE

JOHNNY DE MOL

KAT­JA SCHUUR­MAN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.