Lang le­ve de school­reis­jes

De we­reld ver­an­dert con­ti­nu, maar school­reis­jes niet!

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - IRIS HERMANS nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Ie­der­een her­in­nert zich nog al­tijd wel, even­tu­eel na wat die­pe graaf­be­we­gin­gen in het ge­heu­gen en be­moe­di­gen­de steek­woor­den van an­de­ren (snoeps­mi­lies, ‘we gaan nog niet huis’, schaaf­won­den) ten­min­ste één school­reis­je. Hoe je, vlak voor de bus het school­plein na­der­de, waar hor­des ou­ders weer ston­den te trap­pe­len hun kroost dat of he­le­maal ka­pot was of mid­den­in een Frui­tel­la-rush zat in de ar­men te slui­ten, on­der de stoe­len dook zo­dat ze zou­den den­ken dat de bus leeg was. Hoe je de bus­chauf­feur op lie­der­lij­ke wij­ze liet we­ten dat je zijn bus ging slo­pen. Hoe je Ro­lo’s ruil­de voor Ita­li­a­no’s en daar la­ter weer spijt van had.

Die goeie ou­we school­reis­tijd. Hoe­wel... Als je een de­zer we­ken langs een tou­ring­car met kin­der­hoofd­jes ach­ter de ra­men fietst, moet je niet raar op­kij­ken wan­neer je nog steeds de pot­jes met vet uit de bus hoort schal­len. Ja ze­ker, het school­reis­sei­zoen is be­gon­nen! wrijft Bri­an Berg­huis, uit­ge­ver van Na­ti­o­naal School­reis Ma­ga­zi­ne, zich ver­heugd in de han­den. „Ju­ni is big ti­me de fa­vo­rie­te maand, al is sep­tem­ber ook steeds meer in trek, dan kun­nen kin­de­ren al­vast aan el­kaar en hun nieu­we leer­kracht wen­nen.” Ne­ver chan­ge a win­ning school­trip: school­reis­jes zijn an­no 2018 ei­gen­lijk niet heel an­ders dan 20 jaar ge­le­den, ver­volgt hij. „Het Dol­fi­na­ri­um is nog al­tijd fa­vo­riet en kin­de­ren uit Gel­der­land gaan al­le­maal een keer naar Het Land van Jan Klaas­sen.” De tou­ring­car wordt in 84 pro­cent van al­le school­rei­zen in­ge­zet (als al­ter­na­tief is er de fiets of ei­gen ver­voer) en de lo­ca­tie van de ba­sis­school is be­pa­lend, weet Berg­huis. „Scho­len zoe­ken iets dat max 80 ki­lo­me­ter ver­der­op ligt en ko­men elk jaar dan ook vaak weer op hetzelfde uit.” Dat is mis­schien juist wel de char­me, meent hij, dat de juf­fen en mees­ters van nu vroe­ger zelf ook door bij­voor­beeld Speel­park Oud Val­ke­veen, waar al 90 jaar lang ‘Ge­woon Lek­ker Spe­len’ de slo­gan is, heb­ben ge­ban­jerd, „som­mi­ge din­gen ver­an­de­ren niet.”

Berg­huis richt­te www.school­reis.nl op en is voor­zit­ter van de school­reis­com­mis­sie van de ba­sis­school van zijn twee doch­ters. Ja, hij is fer­vent school­reis­fan, mis­schien ook wel om­dat hij vroe­ger als ‘bij­stand­kind­je’ de mooi­ste mo­men­ten be­leef­de tij­dens zo’n dag er­op­uit met de klas. „Thuis was geen geld voor pret­par­ken en die­ren­tui­nen, maar met school gin­gen we een keer per jaar op reis en dat wa­ren voor mij echt de school­da­gen van m’n le­ven!” De en­thou­si­as­te

‘School­reis­jes zijn su­per­be­lang­rijk, ik pleit dat ie­der­een het een keer per jaar doet.’

Bri­an Berg­huis

Apel­door­ner her­in­nert het zich nog goed, voor­al de kam­puit­jes ‘met play­back­wed­strij­den en dis­co’s’, maar ook het reis­je naar Spe­le­rij Uit­vin­de­rij, waar je als kind van al­les kon doen en ont­dek­ken, staat hem nog le­ven­dig voor de geest. „Ik durf te wed­den dat ie­der­een die daar ooit is ge­weest nog weet hoe hij of zij brood­jes in het vuur heeft ge­bak­ken.” Hij zou het wel uit wil­len roe­pen: je suis school­reis! en is dan ook een ech­te voor­stan­der. „School­reis­jes zijn su­per­be­lang­rijk voor pe­da­go­gi­sche as­pec­ten, edu­ca­tie en na­tuur­lijk de fun. Ik pleit dat ie­der­een het een keer per jaar doet.” Ook al kost een ge­mid­del­de school­reis tus­sen de 20 en 25 eu­ro waar­in al­les is in­be­gre­pen, laait elk jaar weer de dis­cus­sie op ‘of school­reis­jes ver­bo­den zou­den moe­ten wor­den’, om­dat niet ie­der­een het kan be­ta­len. Hoe­wel hij be­grijpt dat er men­sen zijn die de mid­de­len niet heb­ben, vindt hij het te­rug­ke­ren­de twist­punt jam­mer. „Ik weet dat het ge­voe­lig ligt, maar het is een kwes­tie van pri­o­ri­tei­ten stel­len en er is ook Stich­ting Leer­geld dat even­tu­eel kan hel­pen.”

Niet ie­der­een is even dol op het fe­no­meen dat meest­al be­gint en ein­digt in de bus en waar­tus­sen ve­le pre­turen zit­ten, voor de leer­lin­gen ten­min­ste. Voor leer­krach­ten is het ‘heel hard wer­ken’, klapt een leer­kracht uit Den Haag uit de school. „Voor die kin­de­ren is het na­tuur­lijk op­ti­maal ge­nie­ten, maar voor ons be­hoor­lijk ver­moei­end!” Toch zijn het vaak de ou­ders die voor het las­tig­ste di­lem­ma zor­gen. „Niet waar we naar­toe gaan, maar wel­ke ou­ders gaan mee!” Op een ba­sis­school in Apel­doorn is dat in elk ge­val school­reis­fan Bri­an Berg­huis. Hij duikt zelf ook nog steeds uit­ge­la­ten en vol over­ga­ve on­der de stoe­len in de bus, als hij als be­ge­lei­der mee­gaat. „Som­mi­ge din­gen ver­an­de­ren ge­luk­kig nooit!”

ANP

#school­reis #mooi­ste­dag met Bri­an Berg­huis

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.