Drie­maal scheeps­recht voor Jur­re Ge­luk

Zijn naam zat hem niet met­een mee, maar na drie au­di­ties kwam Jur­re Ge­luk op de BNNVARA Aca­de­my te­recht. Hij geeft tips voor de vol­gen­de lich­ting.

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - ERIK JONK e.jonk@tmg.nl

We ken­nen hem nu als die vlot­te pre­sen­ta­tor van Spui­ten en

Slik­ken. Als man die een trip­drug DMT, uit­pro­beer­de (‘ik heb de kern van mijn ziel ge­zien!’) en die gast die even bdsm-slaaf werd (‘de pri­vé­ses­sie was hor­ror ha­ha, als slaaf op­tre­den op een seks­feest was ge­wel­dig’). Jur­re Ge­luk (26) werd op­ge­leid aan de BNNVARA Aca­de­my en die opent in sep­tem­ber weer de deu­ren. De aca­de­my is voor jon­ge en­thou­si­as­te­lin­gen die voor of ach­ter de scher­men van ra­dio, tv of di­gi­tal wil­len wer­ken. Ge­luk ver­telt over die half jaar du­ren­de klaar­stoom-aca­de­my en de Ta­lent­day (op 9 ju­ni) voor men­sen die over­we­gen zich aan te mel­den.

Je ver­wacht het mis­schien niet, maar Ge­luk volg­de een dans­op­lei­ding aan de Lu­cia Mart­ha Aca­de­mie en mu­si­cals wa­ren zijn toe­komst. „Ook al was ik op mu­si­cals ge­fo­cust, als ik tv en voor­al BNN keek, dacht ik al­tijd: ‘ah, wat is dat toch leuk wat die men­sen doen’. Die droom zat er­gens in mijn ach­ter­hoofd, denk ik. Door de mu­si­cals was ik ge­wend om au­di­ties te doen, dus be­sloot ik het voor de – toen nog – BNN Uni­ver­si­ty te pro­be­ren.”

Het liep niet goed af. Ge­luk: „Twee keer ben ik kei­hard af­ge­we­zen, pas bij de der­de keer werd ik uit­ge­ko­zen. De eerste keer was ik al 19, maar in mijn hoofd een te jong mens. De twee­de keer zag men mij heel beel­dend be­zig. Dat kwam door mijn op­lei­ding. BNN en nu BNNVARA zoe­ken men­sen die hun ver­haal goed kun­nen ver­tel­len, het liefst met zo wei­nig mo­ge­lijk moei­te.”

Ge­luk gaf niet op. „Ik vond het bij­na gê­nant om die der­de keer weer te gaan, maar ik ben dol­blij dat ik het toch heb ge­daan. Het was na een lan­ge re­la­tie net uit met mijn vriend­je en dat heeft me vol­gens mij een stuk vol­was­se­ner ge­maakt. Ik had me­zelf meer uit­ge­von­den. Ik wist dat ik een he­le in­ten­se dag met pre­sen­te­ren en im­pro­vi­se­ren kon ver­wach­ten en was min­der on­ze­ker. De eerste twee keer vond ik ie­der­een die er was coo­le, leu­ke en in­te­res­san­te ty­pes. Ik vroeg me af wat ík dan te bren­gen had.”

Jur­re Ge­luk deelt graag wat je kunt ver­wach­ten: „Voor­op­ge­steld: voor ie­der­een is een au­di­tie an­ders. Wat je er­in stopt, krijg je ook te­rug. Nu klink ik vast als mijn moe­der, maar het is zo. Je moet uit­gaan van een zwa­re maar fan­tas­ti­sche dag met he­le ga­ve men­sen en waar­bij je moet la­ten zien hoe leuk je bent. Het is een psy­cho­lo­gisch spel, maar ver­trouw er­op dat als jij laat zien hoe je als per­soon bent, dat vol­doen­de is. Men­sen den­ken dat je bij BNNVARA al­tijd hef­tig moet doen, con­ti­nu grap­pig moet zijn en dat mei­den heel ge­mak­ke­lijk hun tie­ten moe­ten dur­ven la­ten zien, maar nee: daar zoe­ken we to­taal niet naar. We (je doet nu on­der meer ook au­di­tie bij Jur­re, red.) zoe­ken juist men­sen met mooie, pu­re ver­ha­len. Men­sen die emo­ti­o­neel dur­ven zijn en uit zich­zelf op­recht leuk en in­te­res­sant zijn. Weet je? Ik vond me­zelf heel an­ders dan ‘die men­sen op tv’ en dacht dat dat ne­ga­tief zou uit­pak­ken. Ik praat wat gay­ig bij­voor­beeld. Op de Ta­lent­day zul je ech­ter mer­ken dat al­le din­ge­tjes die aan jou mis­schien een beet­je raar zijn, juist wor­den om­armd. Be­denk ver­der goed wat je wil wor­den. De Ta­lent­day is voor ie­mand die wil pre­sen­te­ren an­ders dan voor ie­mand die re­dac­teur ach­ter de scher­men wil wor­den.”

Ge­luk kwam na ver­schil­len­de au­di­tie­ron­des op de Aca­de­my te­recht en mocht 101TV on­li­ne en op tv gaan pre­sen­te­ren. „An­de­ren gin­gen naar Vroe­ge

Vo­gels of naar Kas­sa, net wat bij je past. Ik vond het fan­tas­tisch, wat heb ik dáár veel ge­leerd. Met een club­je be­dach­ten we ie­de­re week items en draai­en en edi­ten maar. Ik kwam met de meest ra­re idee­ën en als het leuk ge­noeg was zei­den ze ‘ja, ga maar’. Het was een half jaar lang wer­ke­lijk items beu­len, maar daar­mee kwam de er­va­ring snel.”

De leer­ling werd in 2017 dus pre­sen­ta­tor van Spui­ten en Slik­ken, maar Ge­luk waar­schuwt: „Denk niet dat als je op de BNNVARA Aca­de­my komt, je bij BNNVARA ook met­een een baan zult heb­ben. Be­sef dat het een op­lei­ding is en dat als je heel veel ge­luk hebt – ik had dat ge­luk­kig – er mis­schien een plek­je bij een pro­gram­ma is.” En zijn dans- en mu­si­cal­droom, is die ver­dwe­nen? „Ik denk dat ik die wel be­houd. Het krie­belt, maar het pad dat ik nu be­wan­del is echt su­per­tof hashtag droom­di­euit­komt.” Aan­mel­den voor de Ta­lent­day kan tot en met 25 mei (bn­n­va­raaca­de­my.nl).

‘Wat je er­in stopt, krijg je ook te­rug. Nu klink ik vast als mijn moe­der, maar het is zo.’

Jur­re Ge­luk

WESSEL DE GROOT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.