Nieu­we tek­sten van An­ne Frank ont­cij­ferd

DI­GI­TA­LE TECH­NIEK MAAKT AFGEPLAKTE BLAD­ZIJ­DEN ZICHT­BAAR

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - AMARINS DE BOER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Er zijn twee nieu­we blad­zij­den van het we­reld­be­ken­de dag­boek van An­ne Frank ont­cij­ferd. De tekst op pa­gi­na 78 en 79, die de 13-ja­ri­ge An­ne des­tijds zelf afgeplakte, zijn met be­hulp van di­gi­ta­le tech­nie­ken on­der­zocht en lees­baar ge­maakt.

En wat blijkt? An­ne Frank hield best van wat schun­ni­ge grap­jes. Op 28 sep­tem­ber 1942 schreef ze: „De­ze ver­knoei­de blad­zij­de zal ik maar be­nut­ten om ‘schun­ni­ge’ mop­pen op te schrij­ven.” Ze ver­volgt: „Weet u waar­om de Duit­se Weer­machts­meis­jes in Ne­der­land zijn? Als ma­tras voor de sol­da­ten.” Op de twee­de pa­gi­na schreef An­ne over haar kijk op sek­su­a­li­teit en het be­staan van pros­ti­tu­tie.

Vol­gens de on­der­zoe­kers ver­tel­len de pa­gi­na’s meer over haar als meis­je en la­ten ze goed zien wel­ke ont­wik­ke­ling An­ne heeft door­ge­maakt.

De An­ne Frank Stich­ting ont­dek­te de afgeplakte pa­gi­na’s uit het rood­ge­rui­te dag­boek in 2001 tij­dens het scan­nen van de ma­nu­scrip­ten. Met be­hulp van het Huy­gens In­sti­tuut voor Ne­der­land­se Ge­schie­de­nis zijn de tek­sten be­stu­deerd en lees­baar ge­maakt.

Dat is ge­daan met be­hulp van een fo­to­be­wer­kings­tech­niek, waar­bij de afgeplakte pa­gi­na’s met een flits­lamp er­ach­ter zijn ge­fo­to­gra­feerd. Vol­gens de on­der­zoe­kers zijn er geen aan­wij­zin­gen dat de pa­gi­na’s door ie­mand an­ders zijn af­ge­plakt. An­ne ge­bruik­te het brui­ne pa­pier, waar­mee ze de pa­gi­na’s heeft dicht­ge­plakt, na­me­lijk ook op an­de­re blad­zij­den.

De ont­cij­fer­de tek­sten zijn voor­lo­pig al­leen on­li­ne te be­kij­ken. De tek­sten ma­ken deel uit van een bre­der on­der­zoek en zul­len niet eer­der dan in 2019 wor­den ge­pu­bli­ceerd. Dan is het on­der­zoek he­le­maal af­ge­rond.

Wel be­na­drukt Ro­nald Le­o­pold, di­rec­teur van de An­ne Frank Stich­ting, dat de stich­ting zich ver­plicht voelt om de afgeplakte tek­sten nu al open­baar te ma­ken. „Het dag­boek van An­ne Frank wordt door mil­joe­nen men­sen ge­le­zen. We vin­den dat we nieu­we in­for­ma­tie moe­ten de­len.”

An­ne schreef haar dag­boek tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log. Sa­men met haar ou­ders, zus en en­ke­le an­de­re Jo­den zat zij on­der­ge­do­ken in een ach­ter­huis in Amsterdam. In 1944 wer­den zij ver­ra­den en ge­ar­res­teerd. Dat­zelf­de jaar is An­ne om­ge­ko­men in het con­cen­tra­tie­kamp Ber­gen-Bel­sen.

Haar dag­boek, dat na haar dood werd uit­ge­bracht, is uit­ge­groeid tot een van de meest­ge­le­zen boe­ken ter we­reld. Sinds 2009 staat het boek op de We­rel­derf­goed­lijst voor do­cu­men­ten van de UNESCO, de cul­tu­re­le or­ga­ni­sa­tie van de Ver­e­nig­de Na­ties.

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.