Werk­ge­vers stof­fen vas­te con­trac­ten weer af

GOED NIEUWS VOOR WERK­NE­MERS: DE VAS­TE AAN­STEL­LING IS TE­RUG VAN WEGGEWEEST

Metro Holland (Amsterdam) - - News - KYRIE STUIJ nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

El­ke keer weer af­wach­ten of je vol­gend jaar nog wel een baan hebt. Voor veel werk­ne­mers is dit ver­le­den tijd, zo blijkt uit cij­fers van het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS). Steeds meer werk­ne­mers te­ke­nen voor een vas­te baan.

Lan­ge tijd leek een vast con­tract een ver­vlo­gen en zeld­zaam do­cu­ment waar me­nig werk­ne­mer naar kon flui­ten.

In eco­no­misch on­ze­ke­re tij­den zijn werk­ge­vers im­mers min­der be­reid een vast con­tract aan te bie­den. Nu de eco­no­mie aan­trekt wil­len be­drij­ven weer per­so­neel voor on­be­paal­de tijd aan zich bin­den.

Het aan­tal vas­te ba­nen groeit zelfs har­der dan het aan­tal flexi­be­le ba­nen. De laat­ste keer dat dit ge­beur­de was in 2009. Zo steeg de hoe­veel­heid vas­te ba­nen in de eer­ste drie maan­den van dit jaar met 2,4 pro­cent ten op­zich­te van vo­rig jaar. Het aan­tal flexi­be­le ba­nen steeg met 2 pro­cent.

Al lan­ger to­nen cij­fers aan dat het be­ter gaat met de eco­no­mie. De werk­loos­heid daalt en be­drij­ven moe­ten meer moei­te doen om va­ca­tu­res te ver­vul­len. Ter ver­ge­lij­king: Toen Ne­der­land nog in cri­sis ver­keer­de ston­den er te­gen­over één va­ca­tu­re 7 werk­lo­zen. In­mid­dels ligt dat aan­tal op 1,6 werk­lo­zen.

Goed nieuws voor ie­der­een die al ja­ren zit te wach­ten op meer werk­sta­bi­li­teit. Te­ke­nen voor een vast con­tract be­te­kent vaak te­ke­nen voor ex­tra ze­ker­heid. Ook emo­ti­o­neel is een vas­te aan­stel­ling vaak van gro­te waar­de: je hebt je be­we­zen en de werk­ge­ver wil je per­ma­nent in het team heb­ben.

Free­lan­ce

Toch is het vas­te con­tract lang niet meer voor ie­der­een hei­lig. De 29-ja­ri­ge Im­re Reu­te­lings­per­ger kiest juist heel be­wust voor een be­staan als free­lan­cer. Twee jaar ge­le­den zeg­de ze haar vas­te baan op als edi­tor bij een film­be­drijf. „De be­lang­rijk­ste re­den was voor mij dat ik meer be­hoef­te had om mijn ei­gen agen­da te be­pa­len.”

Reu­te­lings­per­ger boek­te suc­ces met een film waar ze de mon­ta­ge voor had ge­daan. Steeds va­ker werd ze ge­beld met de vraag of ze ook voor an­de­re maat­schap­pij­en wil­de edi­ten. „Het be­drijf waar ik voor werk­te be­paal­de daar­in voor mij de plan­ning. Ik vond het jam­mer dat ik er zelf wei­nig in­vloed op had.”

Ook voor Reu­te­lings­per­ger was haar vas­te con­tract des­tijds van gro­te waar­de. „Ik vond het bij­zon­der dat ik des­tijds een vas­te aan­stel­ling kreeg. Ik voel­de me wel ver­eerd.”

Spijt

Toch heeft ze nooit spijt ge­had van haar be­slis­sing om voor zich­zelf te be­gin­nen. „Het is voor mij heel fijn om veel zelf te kun­nen be­pa­len: de films die ik edit, de men­sen met wie ik werk, wan­neer ik mijn werk doe. Daar­naast ben ik er ook fi­nan­ci­eel op voor­uit ge­gaan. Ik kan me niet voor­stel­len dat ik als edi­tor ooit nog te­rug­keer naar een vast con­tract.”

Voor wie wel graag zo’n af­ge­stoft vast con­tract wil te­ke­nen is er in ie­der ge­val ge­noeg hoop. Het aan­tal va­ca­tu­res neemt toe. Dat geldt voor vrij­wel al­le be­drijfs­tak­ken. Het meest in de za­ke­lij­ke dienst­ver­le­ning en vervoer en op­slag. Daar­naast is het aan­tal open­staan­de va­ca­tu­res (17.000) in de in­for­ma­tie- en com­mu­ni­ca­tie­bran­che ge­ste­gen naar het hoog­ste aan­tal ooit ge­me­ten.

‘Als free­lan­cer ver­dien ik be­ter en be­paal ik mijn ei­gen agen­da.’

Im­re Reu­te­lings­per­ger

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.