Van der G. strijdt te­gen meld­plicht

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Vol­kert van der G., de moor­de­naar van Pim For­tuyn, wil zich niet meer ie­de­re zes we­ken mel­den bij de re­clas­se­ring en naar het bui­ten­land ver­hui­zen. Om on­der de meld­plicht uit te ko­men, heeft hij een kort ge­ding aan­ge­span­nen te­gen de Staat.

De lands­ad­vo­caat liet gis­te­ren in de Haag­se rechtbank we­ten geen pro­bleem met emi­gre­ren te heb­ben, maar die meld­plicht moet blij­ven. „Door de hou­ding van Van der G. is er geen goed zicht op zijn func­ti­o­ne­ren. Er be­staan zor­gen wat er kan ge­beu­ren als de on­der­steu­nen­de fac­to­ren weg­val­len.” Het con­tact tus­sen Van der G. en de re­clas­se­ring ver­loopt ui­terst moei­zaam. Ster­ker nog, vol­gens haar is er geen en­kel ge­val be­kend waar­bij het con­tact zo stroef ver­loopt.

Van der G. (48) moet zich ge­re­geld mel­den. Dat is een van de voor­waar­den voor zijn voor­waar­de­lij­ke in­vrij­heid­stel­ling in mei 2014, net als een con­tact­ver­bod met de na­be­staan­den en een ver­bod om met me­dia te pra­ten. Hij kreeg in 2003 acht­tien jaar cel­straf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.