‘Sprei­ding zorgt voor meer span­ning’

DE VO-RAAD PLEIT VOOR HET DOEN VAN GESPREIDE EINDEXAMENS. WAT VIN­DEN SCHO­LIE­REN DAAR­VAN?

Metro Holland (Amsterdam) - - News - SARAH SITANALA nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

De eindexamens zijn maan­dag weer van start ge­gaan. Ook dit jaar zul­len dui­zen­den mid­del­ba­re scho­lie­ren hun her­sens la­ten kra­ken bij het zien van in­ge­wik­kel­de wis­kun­di­ge vraag­stuk­ken, het uit­plui­zen van Fran­se tek­sten, en het ach­ter­ha­len van de juis­te schei­kun­di­ge for­mu­le. Maar wat als het niet no­dig zou zijn al de­ze exa­mens in de­zelf­de week te prop­pen?

De vo-raad, de ver­e­ni­ging voor mid­del­ba­re scho­len, bracht een ver­kla­ring naar bui­ten waar­in het pleit voor gespreide toets­mo­men­ten ge­du­ren­de het school­jaar, in plaats van één bom­vol cen­traal-exa­men.

Vol­gens de raad zou de in­de­ling van exa­mens een stuk flexi­be­ler kun­nen om op die ma­nier de druk voor de scho­lie­ren iets te ver­lich­ten. Daar­naast brengt het met zich mee dat de leer­lin­gen per exa­men meer tijd heb­ben, en hun tijd be­ter kun­nen in­de­len. Maar wat den­ken ze zelf van de­ze gespreide toets­mo­men­ten?

De 18-ja­ri­ge Lynn van Bre­da doet dit jaar voor de twee­de keer eind­exa­men ha­vo. Op het pro­gram­ma staan Kunst­ge­schie­de­nis en Duits. Ze geeft aan dat ze er ver­trou­wen in heeft, maar dat ze te­ge­lij­ker­tijd wel druk voelt, om­dat het haar vo­rig jaar niet is ge­lukt.

De sprei­ding van de exa­mens lijkt Lynn juist moei­lij­ker. „Ik denk dat dat las­ti­ger zou zijn aan­ge­zien je ei­gen­lijk het he­le jaar naar de cen­tra­le exa­mens toe­werkt. Als de exa­mens op ver­schil­len­de mo­men­ten in het jaar plaats­vin­den, dan is het ook meer­de­re ke­ren heel span­nend, en ben je als ze vroeg in het jaar plaats­vin­den mis­schien min­der voor­be­reid.”

Ook de 19-ja­ri­ge Raquel van Heu­ve­len twij­felt aan het plei­dooi van de vo-raad. Zij start­te op het vwo, waar­na ze af­zak­te naar het vm­bo-t, waar ze vo­rig jaar exa­men voor deed. Dit jaar be­gint ze aan haar ha­vo-exa­men voor de vak­ken aard­rijks­kun­de, En­gels en maat­schap­pij­leer.

„Aan de ene kant denk ik dat het ver­sprei­den van de exa­mens heel chill zou zijn, om­dat je soms ge­woon min­der lek­ker in je vel zit. Als tie­ner kan ie­der klein pro­bleem­pje soms aan­voe­len als­of je dood gaat. In die zin is het dus wel fij­ner dat je niet al­le stress in één keer hoeft te door­staan.”

„Maar aan de an­de­re kant”, ver­volgt Raquel, „merk ik dat om­dat ik nu maar drie exa­mens heb, ik er veel min­der se­ri­eus mee om­ga. Al­les in één keer doen brengt dan wel meer stress met zich mee, maar je ziet het wel als een be­lang­rijk ding aan het ein­de van het jaar.”

Hoe­wel Lynn en Raquel bei­den dus niet erg en­thou­si­ast wor­den van het af­leg­gen van meer­de­re exa­mens per jaar, er­ken­nen ze al­le­bei dat de druk en stress aan het eind van het jaar aan­we­zig zijn.

Lynn draagt een an­de­re op­los­sing aan voor de ver­lich­ting van de­ze druk: „Wat wel zou kun­nen hel­pen is als de cen­tra­le-exa­mens min­der zwaar mee­tel­len.” Mis­schien iets voor de vo-raad om over na te den­ken.

‘Aan de ene kant denk ik dat het ver­sprei­den van de exa­mens heel chill zou zijn, om­dat je soms ge­woon min­der lek­ker in je vel zit.’

Raquel van Heu­ve­len

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.