ECO­NO­MI­SCHE VOORSPOED HOUDT AAN

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De Ne­der­land­se eco­no­mie is in het eer­ste kwar­taal op stoom ge­ble­ven. Vol­gens het CBS ligt Ne­der­land nog al­tijd op koers om in heel 2018 op on­ge­veer de­zelf­de krach­ti­ge groei­cij­fers uit te ko­men als vo­rig jaar. In 2017 werd nog de sterk­ste groei in zo’n tien jaar ge­no­teerd. Een eer­ste ra­ming wijst uit dat de eco­no­mie in ja­nu­a­ri, fe­bru­a­ri en maart met 0,5 pro­cent is ge­groeid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.