Krol: be­stuur 50PLUS niet ver­trok­ken van­we­ge vecht­par­tij in De­ven­ter

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Een vecht­par­tij bij de Ove­r­ijs­sel­se af­de­ling van 50PLUS heeft niets te ma­ken met het ver­trek van vrij­wel het vol­tal­li­ge par­tij­be­stuur. Dat be­klem­toon­de par­tij­lei­der Henk Krol gis­te­ren, na be­richt­ge­ving van De Te­le­graaf.

Vol­gens de krant vond het hand­ge­meen on­langs plaats bij een ver­ga­de­ring in De­ven­ter en was pro­vin­ci­aal frac­tie­voor­zit­ter Fred Kerk­hof er­bij be­trok­ken. Te­gen hem is aan­gif­te ge­daan, zegt hij te­gen De Te­le­graaf. Het eni­ge over­ge­ble­ven lid van het par­tij­be­stuur, se­cre­ta­ris Hyl­ke ten Ca­te, zegt dat de vecht­par­tij een rol speel­de bij het ver­trek van de rest van de be­stuurs­le­den. Voor­zit­ter Jan Zoe­te­lief zou tot on­vre­de van an­de­re be­stuurs­le­den par­tij heb­ben ge­ko­zen voor een van de kemp­ha­nen.

Dat spreekt Krol dus met klem te­gen. Het hand­ge­meen heeft vol­gens hem „geen sik­ke­pit­je” te ma­ken met de on­e­nig­heid in het par­tij­be­stuur.

„Twee men­sen die met el­kaar op de vuist gaan, dat moet je niet wil­len, dat wil ik ook niet”, al­dus Krol, die niet wil zeg­gen of Kerk­hof kan aan­blij­ven. Hij wil het po­li­tie-on­der­zoek men­sen tel­de het par­tij­be­stuur van 50 Plus tot maan­dag­avond. Daar­van is er dus nog een­tje, se­cre­ta­ris Hyl­ke ten Ca­te, over. af­wach­ten.

Op Ten Ca­te na stap­te het he­le be­stuur maan­dag­avond op. De be­stuurs­cri­sis kwam tot een cli­max toen Ma­ri­an­ne Fen­ne­ma rond 20.00 uur in fel­le be­woor­din­gen liet we­ten het niet eens te zijn met de be­stuurs­stijl en werk­wij­ze van het be­stuur on­der lei­ding van Zoe­te­lief. Na haar mail volg­den de an­de­re be­stuurs­le­den met hun ont­slag­brie­ven.

Zoe­te­lief voel­de zich ge­nood­zaakt om even­eens zijn ta­ken neer te leg­gen, van­we­ge het te­rug­tre­den van de an­de­re le­den.

9

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.