In pre­mi­è­re

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De­ze films draai­en van­af de­ze don­der­dag nieuw in de Ne­der­land­se bios­co­pen.

In The Clea­ners krij­gen de film­ma­kers toe­gang tot een ano­niem kan­toor­ge­bouw in de Fi­li­pij­nen waar men­sen wer­ken die be­pa­len wat er wel of niet op Fa­ce­book mag. Ook zien we hoe so­ci­al me­dia de we­reld ver­an­dert en ver­ge­lij­ken de film­ma­kers het met een mo­der­ne ver­sie van Ge­or­ge Or­well’s 1984. Veel be­ter ge­ti­med kan een do­cu bij­na niet zijn.

Oh Lu­cy! The Clea­ners

Oh Lu­cy is een Ja­pan­se co­me­dy over een da­me die haar le­ven in Ja­pan maar saai vindt. Op een dag be­sluit ze daar­om om En­gel­se les te ne­men en gaat er dank­zij de le­raar een we­reld voor haar open. Niet al­leen leert ze de taal, maar ook de Wes­ter­se cul­tuur. Met een blon­de pruik op ver­kent Set­suka als Lu­cy een nieu­we we­reld en be­landt ze in droog­ko­mi­sche si­tu­a­ties. Ga­me of Thro­nes-ac­tri­ce Sop­hie Tur­ner zien we in het dra­ma Jo­sie als Jo­sie, een stoe­re stu­den­te die in het Zui­den van de VS komt wo­nen. Ze krijgt een soort van re­la­tie met de stil­le buur­man Hank, maar als ze ook aan­dacht krijgt van pun­ker Mar­cus kan een con­fron­ta­tie met Hank niet uit­blij­ven.

Un­der the Tree Jo­sie

Een IJs­land­se film over een bu­ren­ru­zie. Maar wat be­gint als een ty­pisch ge­val­le­tje Rij­den­de Rech­ter over een boom die vol­gens de bu­ren te veel scha­duw op hun tuin werpt, loopt on­ver­wachts flink uit de hand. Huis­die­ren ver­dwij­nen, spul­len wor­den ver­nield en de buur­man wordt ge­sig­na­leerd met een ket­ting­zaag...

Con­structing Al­bert

Do­cu­men­tai­re over chef Al­bert Adrià die na het slui­ten van El Bul­li, het bes­te res­tau­rant in de ge­schie­de­nis, pro­beert uit de scha­duw van zijn broer, de we­reld­be­roem­de Chef Fer­ran Adrià, te stap­pen. ‘s We­relds meest on­der­ge­waar­deer­de chef gaat op zoek naar zijn ei­gen suc­ces met als doel: een van de bes­te res­tau­rants ter we­reld ope­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.