HOROSCOOP

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

RAM 21/3-19/4

Jij kunt door een vriend wor­den be­dro­gen. Dat hoef je niet te ac­cep­te­ren. Ge­luk­kig word je door an­de­re (ech­te) vrien­den goed op­ge­van­gen. Toch moet je er zelf een op­los­sing voor vin­den.

STIER 20/4-20/5

Pro­beer van­daag geen moei­lij­ke on­der­wer­pen te be­spre­ken met jouw part­ner. Maak er een ge­zel­li­ge avond van om de sfeer in de re­la­tie te ont­span­nen. De las­ti­ge on­der­wer­pen ko­men dan van­zelf.

TWEELING 21/5-20/6

Jij hebt het erg druk en laat je door ie­der­een van al­les op­dra­gen. Be­paal zelf wat jij nog wel en niet aan­kunt. Stel pri­o­ri­tei­ten en laat je niet gek ma­ken.

KREEFT 21/6-22/7

Op het werk­ge­bied zul jij met di­plo­ma­tie en stroop meer be­rei­ken dan met har­de woor­den. Als je goe­de ar­gu­men­ten hebt en vindt dat jij ge­lijk hebt, kun je de dis­cus­sie naar jouw hand zet­ten.

LEEUW 23/7-22/8

Je hu­meur is niet he­le­maal in or­de. Je doet moei­te om je niet af te re­a­ge­ren op an­de­ren. Want het zijn al­tijd de on­schul­di­ge men­sen die het dan moe­ten ont­gel­den. Dat weet je toch?

MAAGD 23/8-22/9

Als jij plan­nen hebt voor ge­zins­uit­brei­ding dan is van­daag een pri­ma dag om aan de slag te gaan, of je slag te slaan. Zo niet, dan moet je van­daag dus ex­tra goed op­pas­sen bij wat je doet.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Je bent in har­mo­nie en dat straal je uit. Je om­ge­ving zal daar dank­baar op re­a­ge­ren en jou open en eer­lijk te­ge­moet tre­den.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Jij wil een sle­pen­de kwes­tie zo graag ach­ter je la­ten. Zoek dan naar de juis­te woor­den en ver­za­mel al je moed. Bel die an­der op. Doe het ge­woon. Je zult zien hoe blij de an­der is.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Jij hebt een dag­je rust no­dig. Ga daar­om van­daag eens lek­ker iets voor je­zelf doen. Maar ver­geet niet met vol­le teu­gen te ge­nie­ten, want het kan voor­lo­pig wel­eens de laat­ste keer zijn.

STEENBOK 22/12-19/1

Om je toe­komst meer rich­ting te ge­ven moet je eerst dui­de­lijk­heid heb­ben over je hui­di­ge si­tu­a­tie. Zorg dat je weet hoe je in je hui­di­ge le­ven­tje staat, waar­mee ben jij te­vre­den en waar­mee niet ....

WATERMAN 20/1-19/2

Jij voelt je aan­ge­trok­ken tot ie­mand die je ho­ri­zon kan ver­bre­den. Ie­mand uit het bui­ten­land of ie­mand uit een an­de­re cul­tuur wel­licht. Span­nend wordt het in ie­der ge­val wel.

VISSEN 20/2-20/3

Jij on­der­neemt van al­les. Ook din­gen die al ge­rui­me tijd lig­gen wor­den aan­ge­pakt. Dat kan op het ma­te­ri­ë­le vlak zijn, maar zal voor­al op het emo­ti­o­ne­le vlak lig­gen. Maak meer ruim­te voor je­zelf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.