Zuc­ker­berg komt zich ver­ant­woor­den

MISBRUIK PERSOONSGEGEVENS AAN­LEI­DING BE­ZOEK BRUS­SEL, ZUC­KER­BERG SPREEKT NIET IN OPEN­BAAR

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Fa­ce­book-top­man Mark Zuc­ker­berg komt naar Eu­ro­pa om uit­leg te ge­ven over het misbruik van per­soon­lij­ke ge­ge­vens van tien­tal­len mil­joe­nen ge­brui­kers. Zuc­ker­berg gaat daar­mee in op de uit­no­di­ging van het Eu­ro­pees Par­le­ment om be­zorg­de bur­gers uit­leg te ge­ven over hoe ge­ge­vens van zo­veel ge­brui­kers van het so­ci­a­le me­di­um kon­den lek­ken. De top­man zou mo­ge­lijk ko­men­de maand al naar Brus­sel af­rei­zen.

Zuc­ker­berg doet zijn ver­haal ech­ter niet in het open­baar; al­leen de frac­tie­lei­ders en de rap­por­teur van de Com­mis­sie Bur­ger­lij­ke vrij­he­den zijn aan­we­zig. Toch zijn ze in Brus­sel blij met de komst van de Fa­ce­book­baas. Par­le­ments­voor­zit­ter An­to­nio Ta­ja­ni: ,,Zijn komst is een stap in de goe­de rich­ting om het ver­trou­wen te her­stel­len. On­ze bur­gers ver­die­nen vol­le­di­ge en ge­de­tail­leer­de uit­leg.’’

De komst van Zuc­ker­berg is het ge­volg van het zo­ge­he­ten Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca­schan­daal. Daar­bij kreeg het Brit­se be­drijf de da­ta van naar schat­ting 87 mil­joen Fa­ce­book­ge­brui­kers, on­der wie 2,7 mil­joen EU-in­ge­ze­te­nen en mo­ge­lijk ook 89.000 Ne­der­lan­ders, in han­den zon­der dat de ge­brui­kers daar­van op de hoog­te wa­ren. Het be­drijf kom met de­ze ge­ge­vens ge­richt ad­ver­ten­ties stu­ren tij­dens de ver­kie­zings­cam­pag­ne van Do­nald Trump en op die ma­nier de ver­kie­zin­gen be­ïn­vloe­den.

Als ge­volg van dit schan­daal zei­den veel men­sen hun Fa­ce­book-ac­count te de­le­ten. In Ne­der­land riep on­der meer Ar­jen Lu­bach daar­toe op. Hoe­veel men­sen daad­wer­ke­lijk hun ac­count heb­ben ver­wij­derd is on­be­kend. Wel is be­kend dat de kri­tiek van over­he­den en pri­va­cy­waak­hon­den er­toe leid­de dat de markt­waar­de van Fa­ce­book bij­na 14 pro­cent daal­de. Wat neer­komt op zo’n 75 mil­jard dol­lar.

In de Ver­e­nig­de Sta­ten heeft Zuc­ker­berg zich al moe­ten ver­ant­woor­den voor het on­ge­vraagd ver­za­me­len van ge­ge­vens van ge­brui­kers en die aan der­den te ge­ven. Na een zelf ge­or­ga­ni­seer­de pers­con­fe­ren­tie, sprak hij een week la­ter ook met het Huis van Af­ge­vaar­dig­den. Hij bood meer­maals zijn ex­cu­ses aan, maar het Eu­ro­pees Par­le­ment vond dat niet ge­noeg. Zij wil­len dat hij per­soon­lijk toe­lich­ting komt ge­ven over hoe pri­vé­ge­ge­vens kon­den wor­den mis­bruikt en ga­ran­de­ren dat het niet op­nieuw ge­beurt.

De frac­tie­lei­ders heb­ben be­slo­ten ook een hoor­zit­ting te hou­den met ver­te­gen­woor­di­gers van Fa­ce­book en an­de­re be­trok­ken par­tij­en. De na­druk ligt daar­bij op de mo­ge­lij­ke im­pact op ver­kie­zin­gen in Eu­ro­pa.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.