NIEU­WE WET OVER PRI­VA­CY IS ER BIJ­NA

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Om te voor­ko­men dat da­ta­lek­ken als die bij Fa­ce­book niet nog eens voor­ko­men, wordt op 25 mei de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG) van kracht. Over­he­den, be­drij­ven en or­ga­ni­sa­ties wor­den ver­plicht om be­kend te ma­ken wel­ke ge­ge­vens ze ver­za­me­len en hoe ze die ge­brui­ken en be­vei­li­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.