ANBU Ver­ras­sin­gen van In­di­an Sum­mer

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Fes­ti­val­lief­heb­bers uit Noord-Hol­land en ver daar­bui­ten kij­ken reik­hal­zend uit naar de 18e edi­tie van het In­di­an Sum­mer Fes­ti­val. Guus Meeu­wis, De Jeugd van Te­gen­woor­dig, Broe­der­lief­de, Di-Rect, Lil’ Klei­ne, Nick & Si­mon, Boef, Je­broer, tja wie komt er op 29 en 30 ju­ni ei­gen­lijk niet naar het In­di­an Sum­mer in Lan­ge­dijk? We vroe­gen Sjoerd Huis­mans van or­ga­ni­sa­tor Friend­ly Fire daar­om naar vijf ver­ras­sin­gen die we mo­gen ver­wach­ten. ERIK JONK

„De­ze hip­hop­groep heb­ben we vo­ri­ge week pas aan de li­ne-up toe­ge­voegd, dus dat is een ver­ras­sing op zich. Maar voor­al: dit is een he­le tof­fe groep uit Ven­lo, het zon­ni­ge zui­den noe­men ze het zelf. Heel hip en een voor­beeld van hoe hip­hop­groe­pen an­no 2018 wer­ken: zelf pro­du­ce­ren, zelf vi­deo’s ma­ken en ei­gen kle­ding pro­du­ce­ren. Li­ve zijn ze te gek. Bij ons op de Turn Up Sta­ge gaat het he­le­maal los.”

GUUS MEEU­WIS

„Guus nog een ver­ras­sing, zeg je? Wat ons be­treft wel hoor! Hij treedt de­ze zo­mer na­me­lijk wei­nig op fes­ti­vals op, maar naar Lan­ge­dijk komt hij wel. Vrij­dag (van­daag, red.) ver­schijnt zijn nieu­we al­bum Ge­luk. Een aan­tal num­mers daar­van zijn al uit­ge­bracht, dus je kent ze mis­schien al wel. We heb­ben eer­der mee­ge­maakt dat Guus op In­di­an Sum­mer to­taal om­armd wordt. Zijn act werkt over­al.”

SAM FELDT

„De groot­ste dan­ce­naam van dit jaar, die net als Anbu op de Turn Up Sta­ge staat. Dat wordt dus lek­ker druk en ge­zel­lig daar… Hij doet een dj-set en die wordt on­ge­twij­feld te gek. Sam heeft gro­te hits die mil­joe­nen ke­ren be­luis­terd zijn, denk aan Sum­mer on You en Show Me Lo­ve .Ik ben be­nieuwd wat hij ons laat ho­ren.”

$HIRAK

„$hirak is mis­schien wel de groot­ste ver­ras­sing. Hij is een van de groot­ste hip­hop­pro­du­cers van Ne­der­land, die on­tel­ba­re hits voor an­de­ren heeft ge­pro­du­ceerd (on­der meer

Drank & Drugs van Lil’ Klei­ne en Ron­nie Flex en

Jun­gle van Broe­der­lief­de). De­ze ster heb­ben we nu op ei­gen hout­je ge­boekt, als ar­tiest. Dat moet toch wel tof wor­den. We zijn in elk ge­val ra­zend­nieuws­gie­rig.”

DE JON­GENS VAN HET FEEST

„Dit zijn twee he­le cre­a­tie­ve gees­ten, Joe­ri en Jo­na­than, die feest­con­cep­ten voor fes­ti­vals be­den­ken. Ik kan be­lo­ven dat zij dit jaar he­le­maal los gaan. In het mid­den van het ter­rein heb­ben ze een gro­te the­a­ter­to­ren staan. Wat er pre­cies gaat ge­beu­ren is niet dui­de­lijk, maar het heet ‘het bes­te week­end van mijn le­ven’. Je valt er on­ge­twij­feld van de ene in de an­de­re ver­ba­zing. Ver­der re­ge­len zij bij­voor­beeld de bier­fiets van het fes­ti­val. Be­zoe­kers kun­nen die bier­fiets ook ver­die­nen. Wie als am­bas­sa­deur van het fes­ti­val tic­kets van in­di­an Sum­mer aan vrien­den of ken­nis­sen ver­koopt, ver­dient pun­ten waar­bij je mo­ge­lijk een ex­tra bo­nus krijgt. Een van de bo­nus­ver­ras­sin­gen is een rond­je op de bier­fiets rij­den. En mis­schien wel de al­ler­mooi­ste: een per­soon­lij­ke dixie op het fes­ti­val­ter­rein. He­le­maal voor jou al­leen!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.