Roos’ heer­lij­ke le­ven in Mexi­co

Metro Holland (Amsterdam) - - News - DAI­SY HEYER

Emi­gre­ren voor de lief­de ken­nen we wel. Maar als jong per­soon emi­gre­ren naar een land om­dat je ver­liefd bent ge­wor­den op dat stuk­je we­reld? Roos Jansen (24) deed het. Ze ver­loor haar hart aan Mexi­co tij­dens een va­kan­tie en be­sloot voor on­be­paal­de tijd te­rug te ke­ren naar de fa­ji­ta’s, te­qui­la en gu­a­ca­mo­le.

Roos zit bij een vriend te wer­ken als we haar bel­len. „Mijn ei­gen wi­fi doet het een week niet, dus ben ik hier maar gaan wer­ken. Ge­zel­lig sa­men met zijn hond, een pit­bull. In Ne­der­land staan die be­kend als ’rot­hon­den’, hier zie je ze óver­al. En het is echt een schat­je.”

Het is met­een een klein ver­schil met haar thuis­land, maar be­lang­rij­ker vindt Roos het feit dat het in Mexi­co het he­le jaar door zo­mer is. „En het ge­brek aan struc­tuur en ‘week­en­den’, zo­als in Ne­der­land. Je leeft hier met de dag. Hier kan ik op een dins­dag­avond net zo’n leu­ke avond heb­ben als op de za­ter­dag­avond. In Ne­der­land leef­de ik echt naar mijn week­en­den toe.”

Ze woont in Playa del Car­men, het toe­ris­ti­sche ge­deel­te van Mexi­co. Een stuk­je duur­der dan de rest van het land. „Maar tus­sen Tu­lum en Can­cun in, dus er is al­tijd wat te doen.” Van Can­cun is Roos geen fan, maar van Tu­lum en haar ‘ei­gen stuk­je’ Playa del Car­men des te meer. „Je hebt hier ook tig leu­ke feest­jes. Ik was gis­te­ren toe­val­lig nog er­gens. Dat is met­een het leu­ke van Mexi­co: van­we­ge het lek­ke­re weer be­land je na je werk zo­maar met een bier­tje op het strand, wat weer kan uit­mon­den in een on­ver­wachts ge­zel­li­ge avond.”

Roos kwam in mei 2016 voor het eerst in Mexi­co, sa­men met haar ou­ders op een reis na haar af­stu­de­ren. „Ik weet niet wat het was, maar het klik­te. Al na een paar da­gen zei ik te­gen mijn moe­der: ik zou hier echt heel ge­luk­kig kun­nen wor­den. Toen re­a­li­seer­de ik nog niet wat er ging ge­beu­ren.”

„Na twee we­ken ver­trok­ken we weer naar huis. Het was voor het eerst in mijn le­ven dat ik het écht erg vond om te ver­trek­ken. Thuis werk­te ik als free­lan­ce jour­na­list en had ik geen idee wat ik ver­der nou wil­de met mijn le­ven. Dat goe­de ge­voel bij Mexi­co bleef. Ik be­sloot te­rug te gaan en werk­te me in de maan­den er­voor he­le­maal suf. Bij­na el­ke dag stond ik ach­ter de bar en on­der­tus­sen bleef ik bij­klus­sen als free­lan­cer. In sep­tem­ber was het zo­ver: ik had een tic­ket ge­boekt en Mexi­co zou voor een half jaar mijn nieu­we thuis wor­den.”

Roos zet­te haar werk­zaam­he­den als free­lan­ce jour­na­list voort van­uit Mexi­co en werk­te on­der­tus­sen voor een ex­cur­sie­be­drijf in Playa del Car­men.

„Des­tijds had ik een tic­ket te­rug voor eind maart. En­ke­le da­gen voor ik ging kwam er een va­ca­tu­re vrij als reis­jour­na­list in Ne­der­land. Met fris­se te­gen­zin vloog ik naar Ne­der­land, met een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek in het voor­uit­zicht. Ik werd aan­ge­no­men; ein­de­lijk had ik mijn droom­baan in Ne­der­land.”

Acht maan­den bracht Roos door in Ne­der­land, maar Mexi­co bleef in haar ach­ter­hoofd. „On­danks mijn leu­ke baan en het feit dat ik weer dicht bij mijn fa­mi­lie en vrien­den woon­de, kon ik mijn draai niet vin­den. Na een reis van drie we­ken naar Mexi­co in sep­tem­ber, be­sloot ik dat mijn ge­luk in Mexi­co lag. Ik stond voor een moei­lij­ke keu­ze, maar ik koos voor mijn ge­voel: te­rug ver­hui­zen naar Mexi­co.”

Op Oud­jaars­dag stap­te Roos in het vlieg­tuig en vloog op­nieuw het avon­tuur in Mexi­co te­ge­moet, maar de­ze keer zon­der eind­da­tum. Ze werkt mo­men­teel nog steeds als reis­jour­na­list, klust bij als free­lan­cer en heeft haar ei­gen si­te Tra­vel Mexi­co op­ge­zet. „De fo­cus ligt op mijn web­si­te, waar ik an­de­re rei­zi­gers in­for­meer over Mexi­co van­uit mijn ei­gen er­va­rin­gen. Het bes­te van twee we­rel­den voor mij: schrij­ven en Mexi­co.”

Met haar si­te wil Roos net dat beet­je ex­tra bie­den. „Ik merk dat veel men­sen naar Mexi­co ko­men en geen idee heb­ben wat hen te wach­ten staat. Ze boe­ken stan­daard ex­cur­sies en we­ten nog niet veel over de re­gio. Ik wil dat zij het bes­te uit Mexi­co ha­len en plek­ken ont­dek­ken waar ze nor­maal niet snel zou­den ko­men. Zo is hier in de buurt een baai, Aku­mal, waar je met schild­pad­den kunt zwem­men. Je kunt hier ge­mak­ke­lijk op ei­gen hout­je heen, zon­der een te du­re ex­cur­sie te boe­ken.”

De ang­sti­ge re­ac­ties die Roos wel­eens krijgt als ze het heeft over Mexi­co, doen haar pijn. „Mexi­co staat be­kend als on­vei­lig, maar dat geldt met na­me voor be­paal­de re­gio’s. Houd er re­ke­ning mee dat Mexi­co zo groot is als een vijf­de van Eu­ro­pa. Voor mij is Playa del Car­men net zo vei­lig als elk an­der va­kan­tie­stad­je in bij­voor­beeld Span­je. Na­tuur­lijk, het is niet ver­stan­dig om stom­dron­ken over straat te wan­de­len, maar dat is het ner­gens. Een beet­je op­let­ten in het bui­ten­land is na­tuur­lijk nooit ver­keerd. Maar ik, een klein blond meis­je, voel me hier ze­ker niet on­vei­lig.”

Wat Roos mist aan Ne­der­land? „Nor­ma­le kaas en brood­jes kro­ket. Maar het al­ler­mees­te na­tuur­lijk mijn fa­mi­lie, vrien­den en ou­ders. Die laat­ste ko­men bin­nen­kort langs. Voor hen is het ook moei­lijk: dit was niet het le­ven wat ze voor ogen had­den voor mij. Ech­ter za­gen ze wel dat ik Mexi­co ont­zet­tend mis­te en ge­luk­kig wor­den tic­kets naar Mexi­co steeds goed­ko­per. Mijn moe­der is hier al een keer ge­weest en het al­ler­leuk­ste voor hen is: ze rei­zen nu op een he­le an­de­re ma­nier. Ze ko­men op plek­ken waar ze an­ders nooit zou­den ko­men.”

„Ik weet nog niet wan­neer ik te­rug naar Ne­der­land ga”, zegt Roos ter af­slui­ting. „We zien wel hoe het loopt. Nog steeds voelt mijn le­ven als een gro­te blije va­kan­tie. Ik raak niet uit­ge­ke­ken. Als ik al­les zou wil­len zien, zou ik na vijf maan­den on­af­ge­bro­ken rei­zen nog steeds niet het he­le land heb­ben be­ke­ken. Het eni­ge dat ik voor nu ze­ker weet voor de toe­komst, is dat ik hier voor­lo­pig nog niet weg ben.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.