Brexit zorgt voor cha­os in Brit­se re­ge­ring

ARGUS

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De Brit­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Bo­ris Jo­hn­son (54) is gis­ter­mid­dag af­ge­tre­den. Zijn af­tre­den volgt op het eer­de­re ver­trek van Da­vid Da­vis uit het ka­bi­net van May. Da­vis was be­last met het brexit­dos­sier. Ook Da­vis’ rech­ter­hand Ste­ve Ba­ker van het brexit-mi­nis­te­rie is op­ge­stapt.

May schoof gis­te­ren een nieu­we brexit­mi­nis­ter naar vo­ren, de 44-ja­ri­ge ‘brexi­teer’ Do­mi­nic Raab. Ze zei na Jo­hn­son’s af­tre­den dat „haar voor­stel voor een brexit een goe­de brexit is”. Vol­gens de pre­mier is het ka­bi­nets­ak­koord van af­ge­lo­pen vrij­dag „con­sis­tent met de uit­komst van de wil van de Brit­se kie­zer en in over­een­stem­ming met het par­tij­stand­punt over brexit van de Con­ser­va­tie­ven”.

De Brit­se pre­mier leek vrij­dag nog de steun van Jo­hn­son te heb­ben voor ‘een zach­te brexit’. Daar­mee le­ken de rij­en in haar ka­bi­net ge­slo­ten en ka­bi­nets­cri­sis voor­ko­men. On­der­deel van het plan is dat de Brit­ten naar ei­gen goed­dun­ken zelf hun gren­zen be­scher­men en dat de im­mi­gra­tie uit EU­lan­den tot staan wordt ge­bracht. In het Brit­se voor­stel ver­dwijnt het vrije ver­keer van Grond­wa­ter laag door aan­hou­den­de droog­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.