100+

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Voor­zit­ter van het Kli­maat­be­raad Ed Nij­pels noemt het over­leg over een Kli­maat­ak­koord ,,pol­de­ren zo­als nog nooit is ver­toond’’. In to­taal pra­ten meer dan hon­derd or­ga­ni­sa­ties mee over wel­ke maat­re­ge­len no­dig zijn om de uit­stoot van broei­kas­gas­sen op zijn minst met 49 pro­cent te­rug te drin­gen in 2030.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.