‘Kro­aat schuift cor­rup­tie­zaak nu even op­zij’

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Nog niet zo heel lang ge­le­den wa­ren de Kro­a­ten pis­link op Lu­ka Mo­d­ric en De­jan Lo­vren. De twee voet­bal­lers zijn ver­wik­keld in een van de groot­ste cor­rup­tie schan­da­len die het land ooit heeft ge­kend. Ze wor­den ver­dacht van mein­eed tij­dens de rechts­zaak te­gen Zdra­vko Ma­mic, voet­bal­ma­ke­laar en ex-ei­ge­naar van hun voor­ma­li­ge club Di­na­mo Zagreb. Een maand ge­le­den werd hij ver­oor­deeld tot 6,5 jaar ge­van­ge­nis­straf we­gens het ver­duis­te­ren van ruim 15 mil­joen eu­ro en het op­lich­ten van de be­las­ting­dienst voor een klei­ne 2 mil­joen eu­ro.

De voet­bal­fans van Kro­a­tië had­den het ner­gens an­ders over in aan­loop naar het WK. Dat uit­ge­re­kend hun held Mo­d­ric, cap­tain van de na­ti­o­na­le ploeg, on­der één hoed­je speel­de met een cri­mi­neel was een schan­de. Nu hij in de fi­na­le te­gen Frank­rijk voor een van de groot­ste voet­bal ver­ras­sin­gen ooit kan zor­gen, is het hem ver­ge­ven. „De men­sen wil­len er even niet aan den­ken”, zegt Mi­tra Na­zar. De Ne­der­land­se free­lan­ce jour­na­lis­te is mo­men­teel in Zagreb om voor de

NOS ver­slag te doen van de fees­te­lij­ke stem­ming in de hoofd­stad van het voet­bal­gek­ke land. „Hoe ver­der Kro­a­tië in het toer­nooi kwam, des te min­der er over het cor­rup­tie­schan­daal werd ge­spro­ken. Ik zie hier nu al­le­maal men­sen met het shirt van de Kro­a­ti­sche ploeg lo­pen met ach­ter­op de naam van Mo­d­ric. Het is ver­re­weg het meest ver­koch­te shirt van dit mo­ment.”

Na­zar was ge­tui­ge van het enor­me feest dat woens­dag­avond los­barst­te toen in de hal­ve fi­na­le En­ge­land werd ver­sla­gen. „Het leek wel ou­de­jaars­avond. Het was een gek­ken­huis, com­pleet met vuur­werk en rook­bom­men. Ter­wijl het al­le­maal best treu­rig be­gon op het gro­te plein waar dui­zen­den men­sen op een scherm de wed­strijd volg­den. Na de 1-0 voor En­ge­land be­gon het ook nog eens te re­ge­nen en ston­den men­sen on­der hun pa­ra­plu sip naar het scherm te sta­ren. Maar na de ge­lijk­ma­ker sloeg de stem­ming vol­le­dig om en na de 2-1 werd het een fan­tas­tisch feest. Ie­der­een ging he­le-maal los.”

Kun je na­gaan als zon­dag de we­reld­ti­tel wordt bin­nen­ge­sleept. Dan barst er een na­ti­o­naal feest los dat zijn weer­ga niet kent. Na­zar: „Ik sprak een so­ci­o­loog en die zei dat Kro­a­tië dan, na de on­af­han­ke­lijk­heid in 1991 en de aan­slui­ting bij de Eu­ro­pe­se Unie in 2013, ein­de­lijk he­le­maal af is. Van al­le Bal­kan­lan­den gaat het met Kro­a­tië het best, maar men heeft nog steeds last van de oor­log en de eco­no­mi­sche cri­sis. Daar­om zou het voor het land ge­wel­dig zijn als Frank­rijk wordt ver­sla­gen. Al denk ik dat het bij een ne­der­laag ook een groot feest blijft, hier in Zagreb. Voor heel veel men­sen is het WK al ge­slaagd, om­dat ze ver­der zijn ge­ko­men dan in 1998 toen Frank­rijk in de hal­ve fi­na­le te sterk was. Maar spor­tie­ve wraak ne­men op de Fran­sen zou nóg meer vol­doe­ning ge­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.