Rut­te houdt na ‘ro­buus­te’ NAVO-top vast aan de­fen­sie-koers van ka­bi­net

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Het ka­bi­net houdt vast aan de in­ge­zet­te lijn: toe­groei­en naar 2 pro­cent van het bru­to na­ti­o­naal pro­duct (bbp) aan de­fen­sie-uit­ga­ven in 2024. Pre­mier Mark Rut­te zei dat gis­te­ren na­dat de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump op een in­ge­las­te bij­een­komst op de NAVO-top in Brussel op­nieuw had ge­ha­merd op de nood­zaak dat doel snel­ler te ha­len.

Vol­gens Trump gaan Eu­ro­pe­se lan­den meer en snel­ler mil­jar­den aan de­fen­sie be­ste­den, maar vol­gens Rut­te ging dat over de pe­ri­o­de sinds Trumps aan­tre­den. „De uit­ga­ven ver­snel­len, ook aan Ne­der­land­se kant met 1,5 mil­jard eu­ro ex­tra per jaar. We heb­ben af­ge­spro­ken dat dat langs die lijn door moet gaan. Al­le lan­den re­a­li­se­ren zich dat we de af­spra­ken over het toe­wer­ken naar 2 pro­cent moe­ten uit­voe­ren en dat dat ur­gent is”, zei Rut­te na de „ro­buus­te” ses­sie. „Er is een ac­ce­le­ra­tie aan de gang.”

De VS be­ta­len nu een groot deel van de re­ke­ning en dat moe­ten we met el­kaar stap voor stap eer­lij­ker ver­de­len, er­ken­de Rut­te. ,,Trump snapt ook dat er gren­zen aan zijn, niet zo­zeer in de bud­get­ten is het jaar waar­in Ne­der­land 2 pro­cent van het bbp aan de­fen­sie-uit­ga­ven wil be­ste­den. maar in hoe­veel je kunt ab­sor­be­ren.” Hij heeft niet ge­dreigd uit de NAVO te stap­pen, be­ves­tig­de Rut­te.

De pre­mier her­haal­de dat als er mee­val­lers zijn, wordt be­ke­ken of die wor­den in­ge­zet voor de­fen­sie. „We gaan ie­der jaar bij de be­gro­ting kij­ken wat we kun­nen doen.”

Trump was te­vre­den met de ge­maak­te af­spra­ken. „De NAVO is nu veel ster­ker dan twee da­gen ge­le­den”, zei de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent. Hij noem­de de sfeer tij­dens een in­ge­las­te spoed­zit­ting „fan­tas­tisch en col­le­gi­aal”.

2024

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.