HOROSCOOP

Metro Holland (Amsterdam) - - @Metro -

RAM 21/3-19/4

Je bent de laat­ste tijd in­ner­lijk erg on­rus­tig. Om je emo­ti­o­ne­le even­wicht weer te her­stel­len zul je echt even wat tijd voor je­zelf moe­ten ne­men. Zorg voor een pau­ze, dit is echt be­lang­rij­ker.

STIER 20/4-20/5

Je hebt het ge­voel dat ie­mand uit je om­ge­ving jou ab­so­luut niet mag. Waar­om dat zo is, is voor jou een raad­sel. Laat het daar maar bij, vraag je af of het de moei­te waard is om er ener­gie in te stop­pen.

TWEELING 21/5-20/6

Van­daag krijg je de kans om te ont­dek­ken hoe jij je ei­gen han­de­len ziet. Han­del je vaak zo­als an­de­ren van je ver­wach­ten of han­del je echt al­tijd naar ei­gen in­zicht?

KREEFT 21/6-22/7

Emo­ties zijn vaak moei­lijk te ver­kla­ren. Ac­cep­teer jouw ge­voe­lens en pro­beer ze niet te be­wij­zen en/of te be­grij­pen. Je ge­voel zegt je pre­cies wat je no­dig hebt.

LEEUW 23/7-22/8

Jij krijgt kan­sen je in­ko­men dras­tisch te ver­gro­ten. Het zal de bij­be­ho­ren­de of­fers vra­gen en daar be­gint de twij­fel aan je­zelf. Niet no­dig, als je een­maal be­zig bent valt het al­le­maal reu­ze mee.

MAAGD 23/8-22/9

Fi­nan­ci­eel ge­zien ko­men er be­te­re tij­den aan. Waar­schijn­lijk door­dat jij het op het werk zo goed doet. Kun je ein­de­lijk dat aan­schaf­fen waar je al zo­lang voor spaart.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Jij voelt je aan­ge­trok­ken tot het mys­te­ri­eu­ze en je ge­draagt je graag een beet­je ge­heim­zin­nig. Mis­schien is het een goed idee om van­daag eens lek­ker een spi­o­na­ge­ver­haal te le­zen.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Van­daag weet jij als geen an­der wat je wil. Je hebt je doel glas­hel­der voor ogen en het is niet ver­won­der­lijk dat je jouw doel bin­nen de kort­ste ke­ren hebt be­reikt.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Met een beet­je ge­luk en veel moei­te, kun je on­ge­ken­de din­gen re­a­li­se­ren. En dat beet­je ge­luk dat heb jij van­daag.

STEENBOK 22/12-19/1

Blijf van­daag trouw aan je prin­ci­pes. Dat maakt een be­te­re in­druk dan met al­le win­den mee te waai­en. Een stand­vas­ti­ge, vast­be­ra­den uit­stra­ling is wat jou van­daag ver­der zal hel­pen.

WATERMAN 20/1-19/2

Je kunt al­les na­tuur­lijk al­leen doen, maar ei­gen­lijk werk jij lie­ver sa­men. Een klank­bord om idee­ën te­gen aan te hou­den is het­geen dat jij no­dig hebt. Ga op­zoek en je zult een ge­schikt per­soon vin­den.

VISSEN 20/2-20/3

Neem niet de weg van de min­ste weer­stand. Het is je lie­ve­lings­rou­te, maar is het in dit ge­val de bes­te weg? Ga niet uit van voor­de­len op kor­te ter­mijn maar kijk naar de toe­komst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.