Zwa­re dob­ber voor ‘Sjaan’

Na het win­nen van het EK en de Cham­pi­ons Le­a­gue liep Sha­ni­ce van de San­den vo­ri­ge maand met Oran­je recht­streek­se plaat­sing voor het WK mis. Een zwa­re dob­ber voor de vro­lijk­heid zel­ve.

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde Pagina - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

Ze wil­de ei­gen­lijk niet te­rug naar Frank­rijk. Na de ver­lo­ren WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Noor­we­gen zag Sha­ni­ce van de San­den er als een berg te­gen­op om zich weer bij haar club te mel­den. Bij Olym­pi­que Ly­on staan de bes­te speel­ster ter we­reld on­der con­tract en bij­na al haar ploeg­ge­no­ten had­den zich wél al ge­plaatst voor het eind­toer­nooi van ko­men­de zo­mer in Frank­rijk. Door de ne­der­laag in Oslo moe­ten de Leeu­win­nen via de play-offs een WK-tic­ket zien af te dwin­gen.

In het vlieg­tuig van Noor­we­gen naar Frank­rijk zet­te ze haar kop­te­le­foon op en open­de ze de no­ti­tie-app op haar te­le­foon. Even wat din­gen van haar af­schrij­ven. „Dat doe ik va­ker. Het is mijn ma­nier om in de spie­gel te kij­ken. Ik schreef op wat be­ter moest bij me­zelf. Wat heb ik la­ten lig­gen? Als ik een keer niet lek­ker in mijn vel zit, moet ik me daar niet door af la­ten lij­den. Dan moet ik er nog steeds voor mijn team zijn door mei­den op sleep­touw te ne­men. On­be­wust ben ik dan meer met me­zelf be­zig en help ik an­de­ren min­der dan ik nor­maal doe.”

Ze zak­te sa­men met haar ploeg­ge­no­ten door het ijs. Weg recht­streek­se plaat­sing voor het WK. Van de San­den staat be­kend als de vro­lijk­heid zel­ve, maar een maand ge­le­den stond haar ge­zicht toch echt op on­weer. „Op het veld was ik erg emo­ti­o­neel en in de kleed­ka­mer heb ik wat din­gen ge­schreeuwd, net als een paar an­de­re mei­den. An­de­ren za­ten te hui­len.”

Ook de da­gen er­na wa­ren pit­tig voor Van de San­den. „Men­taal was het best wel zwaar. Bij­na ie­der­een bij Ly­on had zich met haar land wel ge­plaatst. En voor de in­ter­land­pe­ri­o­de had­den we het er na­tuur­lijk ook al over ge­had. Ik zei toen dat we er al­les aan zou­den doen om Noor­we­gen te klop­pen, maar wel met in mijn ach­ter­hoofd dat we er al

‘Op het veld was ik erg emo­ti­o­neel en in de kleed­ka­mer heb ik wat din­gen ge­schreeuwd.’

Sha­ni­ce van de San­den

bij­na wa­ren. De me­dia schre­ven dat we al­leen nog even ge­lijk hoef­den te spe­len, dat deel­na­me aan het we­reld­kam­pi­oen­schap ei­gen­lijk al een feit was. Daar ge­loof­den we zelf niet in, maar als je het zo veel leest en hoort, gaat het op de een of an­de­re ma­nier toch mee­spe­len. Als je dan na een ne­der­laag te­rug­komt op de club, is dat niet fijn. Ge­luk­kig werd ik heel goed op­ge­van­gen door mijn me­de­speel­sters. ‘Kom op Sjaan, we ge­lo­ven in jou en jouw team, jul­lie gaan het doen’, zei­den ze. Toch was het las­tig, om­dat zij het al­le­maal al over het WK had­den en ik me nu moet fo­cus­sen op de play-offs.”

Toen het Ne­der­lands elf­tal weer bij el­kaar kwam, werd er uit­voe­rig ge­spro­ken over het ge­voel na de ze­perd te­gen Noor­we­gen. De con­clu­sie van het groeps­ge­sprek was dat de speel­sters weer in het he­den moe­ten le­ven. De ge­dach­ten mo­gen niet blij­ven han­gen bij het zo glo­ri­eu­ze re­cen­te ver­le­den. „We heb­ben een lan­ge pe­ri­o­de ge­had waar­in al­les top ging. Eerst met Oran­je het Eu­ro­pees kam­pi­oen­schap dat we won­nen, daar­na maak­ten som­mi­gen een mooie trans­fer en bij mijn nieu­we club Ly­on won ik de Cham­pi­ons Le­a­gue. Ook de WK-kwa­li­fi­ca­tie­reeks be­gon goed qua uit­sla­gen. Het is heel hard dat we uit­ge­re­kend de laat­ste wed­strijd te­gen Noor­we­gen ver­lo­ren, maar mis­schien is het goed dat we een keer op ons bek zijn ge­gaan. Nu we­ten we weer dat het al­le­maal niet van­zelf gaat. In­mid­dels zijn we he­le­maal fris en frui­tig om vol voor dat WK te gaan.”

De weg is nog lang. Vanavond staat in Bre­da het eer­ste du­el met De­n­e­mar­ken op het pro­gram­ma, dins­dag volgt de re­turn. Bij winst over twee wed­strij­den moet er vol­gen­de maand nóg een hob­bel wor­den ge­no­men te­gen Bel­gië of Zwit­ser­land. „Ik wil nog he­le­maal niet aan no­vem­ber den­ken”, zegt Van de San­den. „Ik denk nu al­leen aan de­ze week, die is het be­lang­rijkst. Eerst De­n­e­mar­ken ver­slaan, daar­na zien we het wel.”

Maar de Eu­ro­pees kam­pi­oen móet en zál toch aan­we­zig zijn op het WK? Van de San­den be­gint te la­chen na die op­mer­king. „Dat vin­den jul­lie van de me­dia, maar wij moe­ten he­le­maal niets. Ja, voor el­kaar door het vuur gaan, be­ter wor­den, 100 pro­cent ge­ven. Dat zijn wij ver­plicht aan el­kaar. Wij wil­len de­ze week win­nen van De­n­e­mar­ken en niet de­zelf­de fout ma­ken als te­gen Noor­we­gen.”

LAURENS LINDHOUT | SOCCRATES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.