U2 zit vol ver­ras­sin­gen tij­dens shows

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde Pagina -

U2 geeft zon­dag en maan­dag twee uit­ver­koch­te con­cer­ten in de Zig­go Do­me te Amsterdam. Fans we­ten dat een show van U2 al­tijd een hap­pe­ning is. De Ier­se rock­band vuurt niet al­leen een hoog sal­do aan on­ver­woest­ba­re rock­songs op het pu­bliek af, maar ver­maakt de be­zoe­kers ook met on­ge­ken­de vi­su­e­le hoog­stand­jes, ont­roert door mid­del van be­schou­wen­de ver­ha­len van front­man Bo­no en zet toe­schou­wers zelfs tot den­ken met zijn vi­sie op we­reld­pro­ble­ma­tiek. Aan de­ze be­proef­de for­mu­le wordt niet ge­tornd ge­du­ren­de de Ex­pe­rien­ce +

In­no­cen­ce Tour, al is U2 er we­der­om in ge­slaagd om nieu­we ele­men­ten aan de uit­voe­ring er­van toe te voe­gen. Daar­naast her­ge­bruikt U2 on­der­de­len uit zijn ei­gen his­to­rie om de show ex­tra ge­wicht te ge­ven.

Geen Jos­hua Tree Kun je je een U2-con­cert voor­stel­len zon­der I Still Ha­ven’t Found What I’m Loo­king For of Whe­re The Streets Ha­ve No Na­me? Waar­schijn­lijk niet, want sinds de­ze num­mers in 1987 op het al­bum

The Jos­hua Tree ver­sche­nen, heeft U2 ze vrij­wel nooit over­ge­sla­gen tij­dens op­tre­dens. Toen vo­rig jaar het der­tig­ste ju­bi­le­um van het al­bum ge­vierd werd, speel­de U2 de plaat voor het eerst in­te­graal tij­dens een spe­ci­aal daar­aan ge­wij­de we­reld­tour­nee, waar­bij de Are­na werd aan­ge­daan. Het in de­cem­ber uit­ge­brach­te al­bum Songs Of Ex­pe­rien­ce had ei­gen­lijk daar­vóór al moe­ten ver­schij­nen, maar de band leg­de de op­na­mes stil na de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen. De the­ma’s die op The Jos­hua Tree be­zon­gen wer­den, over de Ver­e­nig­de Sta­ten on­der pre­si­dent Ro­nald Re­a­gan, wa­ren vol­gens U2 op­nieuw re­le­vant na de winst van Do­nald Trump.

Toe­ge­voeg­de re­a­li­teit Wat vi­su­als be­treft gaat er niks bo­ven een U2-con­cert. Niet al­leen zet de band reeds be­schik­ba­re tech­no­lo­gie­ën in om de­ze show een an­de­re be­le­ving te la­ten zijn dan al­le voor­gaan­de con­cer­ten, er zijn zelfs nieu­we snuf­jes ont­wik­keld om aan de wen­sen van U2 te vol­doen. Zo heeft de pro­duc­tie­maat­schap­pij ach­ter de tour­nees van U2 (Pro­duc­ti­on Re­sour­ce Group) een nieu­we ty­pe LED-scherm ver­vaar­digd dat niet al­leen een veel ho­ge­re beeld­kwa­li­teit heeft, maar ook nog eens half zo zwaar is. Daar­door zijn er min­der vracht­wa­gens no­dig om al­les te ver­voe­ren. Spe­ci­fiek voor de­ze show zijn er aug­men­ted reality-fil­ters ge­maakt. Wan­neer je de U2 Ex­pe­rien­ce­app down­lo­adt (be­schik­baar voor iOS en An­droid) en je smartpho­ne voor­af­gaand en tij­dens het con­cert op het po­di­um richt, krijg je on­der meer een reus­ach­ti­ge smel­ten­de ijs­berg te zien en Bo­no die bo­ven het pu­bliek zweeft. Hou je er niet van om tij­dens con­cer­ten met een te­le­foon in je han­den te staan? Ook dan is er ge­noeg te zien.

De dui­vel is te­rug Fans die U2 in 1993 za­gen op­tre­den tij­dens de Zoo TV Tour zijn be­kend met MacPhis­to, een van de al­ter ego’s die Bo­no op het po­di­um ver­tolk­te. De zan­ger pa­ro­di­eer­de een jaar eer­der tij­dens con­cer­ten nog Ame­ri­kaan­se te­le­vi­sie­pre­di­kan­ten en au­to­ver­ko­pers in de vorm van Mir­ror Ball Man, maar toen U2 zijn twee­de rond­je door Eu­ro­pa deed met de Zoo TV Tour, werd dit ka­rak­ter ver­van­gen door MacPhis­to; een dui­vel die er­uit­ziet als een uit­ge­ran­geer­de va­ri­é­té­zan­ger. In plaats van ma­ke-up aan te bren­gen op zijn ge­zicht, zo­als 25 jaar ge­le­den, trans­for­meert Bo­no nu in MacPhis­to aan de hand van de bo­ven­ge­noem­de aug­men­ted reality-tech­niek. Acro­bat Je zou den­ken dat met al­le tour­nees die U2 sinds 1980 on­der­no­men heeft elk num­mer wel een keer li­ve ge­speeld is, maar dat is ze­ker niet het ge­val. Een van de meest aan­ge­vraag­de lied­jes van U2-fans is Acro­bat, van het al­bum Acht­ung Ba­by uit 1991. In de 27 jaar sinds dit ex­pe­ri­men­te­le al­bum ver­scheen, is Acro­bat nog nooit tij­dens een con­cert voor­bij­ge­ko­men – tot U2 aan de­ze tour­nee be­gon. In de zeer per­soon­lij­ke song­tekst er­kent Bo­no zijn ei­gen hy­po­cri­sie na­dat U2 ge­du­ren­de de ja­ren ’80 uit­ge­groeid was van so­ci­aal­be­wust punk­band­je tot een kwar­tet schat­rij­ke rock­ster­ren, met al­le ex­ces­sen van dien. “I must be an acro­bat to talk li­ke this and act li­ke that”, zingt een zelf­be­wus­te Bo­no. Het lied sluit nauw aan bij de au­to­bi­o­gra­fi­sche aard van de­ze show.

Re­li­gi­eu­ze me­ta­fo­ren In ze­ke­re zin is de hui­di­ge tour­nee een di­rect ver­volg op de In­no­cen­ce + Ex­pe­rien­ce Tour, waar­mee U2 in 2015 vier­maal de Zig­go Do­me vul­de. Mis­schien zelfs meer nog een aan­vul­ling op die voor­gaan­de show, die even­eens erg per­soon­lijk was. Toch kraakt Bo­no als on­ver­be­ter­lij­ke we­reld­ver­be­te­raar af en toe wat har­de no­ten. Een van de he­te hang­ij­zers die Bo­no be­noemt, is het hui­di­ge po­li­tie­ke kli­maat. Bij de shows in de Ver­e­nig­de Sta­ten sprak de zan­ger zich on­der meer uit over de koers die Trump vaart en het op­ruk­ken van na­ti­o­na­lis­me en ex­treem­rechts ge­dach­te­goed. Dit met na­me in zijn ver­mom­ming als de dui­vel­se MacPhis­to. Nu maakt U2 veel­vul­dig ge­bruik van re­li­gi­eu­ze me­ta­fo­ren, maar dit is ver­uit de minst sub­tie­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.