‘Nog 5000 ver­mis­ten op Su­la­we­si’

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Na de aard­be­ving en tsuna­mi vo­ri­ge week vrij­dag op Su­la­we­si wor­den er op het In­do­ne­si­sche ei­land mo­ge­lijk nog 5000 men­sen ver­mist. Het do­den­tal door de na­tuur­ramp is op­ge­lo­pen tot bij­na 1800.

Vol­gens de In­do­ne­si­sche ram­pen­be­strij­ding kan het aan­tal ver­mis­ten nog ver­an­de­ren om­dat er in meer­de­re ge­trof­fen dor­pen nog moet wor­den vast­ge­steld hoe­veel men­sen er ver­mist wor­den. Dat zei het hoofd van de dienst op een pers­con­fe­ren­tie. De dienst meld­de dat ko­men­de don­der­dag de zoek­tocht naar ver­mis­ten wordt stop­ge­zet. De aard­be­ving in het noord­wes­ten van Su­la­we­si ver­oor­zaak­te een me­ters­hoog tsuna­mi. De scha­de op het ei­land is enorm: tien­dui­zen­den hui­zen zijn ver­woest en ruim 2500 men­sen zijn ern­stig ge­wond ge­raakt. Een groot deel van het ramp­ge­bied is moei­lijk te be­rei­ken: veel we­gen zijn on­be­gaan­baar en het vlieg­veld is be­scha­digd ge­raakt.

De af­ge­lo­pen da­gen zijn ern­sti­ge te­kor­ten ont­staan in het ge­trof­fen ge­bied, daar­van be­gint de voed­se­len brand­stof­aan­voer in­tus­sen op gang te ko­men. Lo­ka­le hulp­ver­le­ners van de or­ga­ni­sa­ties ach­ter Gi­ro555 zijn in het ge­bied om hulp te bie­den en de to­ta­le om­vang van de ramp in kaart te bren­gen. Het over­gro­te deel van de do­den is ge­val­len in de stad Palu. Daar is een mas­sa­graf ge­maakt voor de slacht­of­fers, die voor­lo­pig plaats biedt voor ruim 300 li­cha­men. Wil­lem Ram­pan­gi­lei van de ram­pen­be­strij­dings­dienst zegt dat het graf nog kan wor­den ver­groot als dat no­dig is. „Het is be­lang­rijk dat de li­cha­men snel wor­den be­gra­ven om re­li­gi­eu­ze- en ge­zond­heids­re­de­nen. Een groot aan­tal slacht­of­fers is mos­lim; nor­maal ge­spro­ken wor­den die men­sen bin­nen een dag be­gra­ven.”

Aan­staan­de woens­dag is een na­ti­o­na­le ac­tie­dag om geld op te ha­len voor de slacht­of­fers op het In­do­ne­si­sche ei­land Su­la­we­si. Dat heb­ben de NPO en de sa­men­wer­ken­de hulp­or­ga­ni­sa­ties be­kend­ge­maakt. Via Gi­ro 555 is al ruim 3,3 mil­joen eu­ro op­ge­haald voor Su­la­we­si.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.