HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Amsterdam) - - @Metro -

RAM 21/3-19/4

Je komt tot de ont­dek­king dat jouw op­ga­ve veel meer in­houd heeft dan je oor­spron­ke­lijk dacht. Dat komt goed uit, zo kun jij je ta­len­ten vol­op tot ont­plooi­ing bren­gen en daar ben je aan toe.

STIER 20/4-20/5

Jij bent erg kop­pig, met na­me te­gen­over je part­ner. Je kunt hem/ haar ge­woon­weg niet ge­lo­ven. Het is ech­ter niet on­ver­stan­dig ook eens te luis­te­ren naar ie­mand die jou al zo lang en zo goed kent.

TWEELING 21/5-20/6

Van­daag wil ie­der­een bij jou in de buurt zijn. Je bent een bij­zon­der aan­trek­ke­lij­ke per­soon­tje, dat merk je van­zelf. Laat je niet af­lei­den, maar pro­beer je­zelf te blij­ven. Daar komt men ten­slot­te voor.

KREEFT 21/6-22/7

Het erg­ste heb jij al ge­had en je bent goed op weg. Schrik dus maar niet meer te­rug als er een paar klei­ne te­gen­sla­gen op­tre­den. Dat hoort bij het leer­pro­ces. Ge­woon door­zet­ten.

LEEUW 23/7-22/8

Jij wil al­leen zijn en na­den­ken. Aan­ra­kin­gen la­ten je ha­ren recht over­eind staan en dat ter­wijl je ei­gen­lijk zo'n knuf­fel kunt zijn. Wijs je ge­lief­de niet de deur, hij/zij houdt meer van je dan je denkt.

MAAGD 23/8-22/9

Let de­ze da­gen goed op je voe­ding. Jij hebt de nei­ging te veel te snoe­pen. Pro­beer je in te hou­den, an­ders houd je daar na­der­hand een on­pret­tig ge­voel aan over.

WEEG­SCHAAL 23/9-22/10

Er is iets wat no­dig door jou on­der han­den moet wor­den ge­no­men. De zaak ligt toch al veel te lang. dat weet je­zelf ook. Nu is de tijd voor ac­tie.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Het is van­daag be­lang­rijk te we­ten dat jij niet ge­luk­kig wordt door te dro­men, maar door met twee voe­ten op de grond te blij­ven staan.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Het is even door­zet­ten in jouw re­la­tie. Pro­beer bij me­nings­ver­schil­len niet te im­pul­sief te re­a­ge­ren, maar blijf kalm en ob­jec­tief. Be­te­re tij­den staan al weer voor de deur.

STEENBOK 22/12-19/1

Je ziet wel­ke mooie kan­sen be­paal­de ver­an­de­rin­gen je bie­den. En dat brengt je in een ab­so­lu­te ju­bel­stem­ming. Maar is het nog niet te vroeg om te jui­chen? Het is al­le­maal nog niet zo­ver.

WATERMAN 20/1-19/2

Jij krijgt te ma­ken met ir­ri­ta­ties. Krop jouw on­ge­noe­gen niet op, maar lucht je hart. Je zult mer­ken dat dit een zeer goe­de pe­ri­o­de is om de­ze za­ken te be­spre­ken. Zo­wel thuis als op het werk.

VISSEN 20/2-20/3

Jij hebt je een idee in je hoofd ge­haald en dat idee laat je na­tuur­lijk niet zo­maar weer los. Als je het wer­ke­lijk de moei­te waard vindt, dan zul je er­voor moe­ten vech­ten met al­le mo­ge­lij­ke mid­de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.