We doen het al­le­maal

Metro Holland (Amsterdam) - - @Metro -

(Bij­na) ie­der­een in Ne­der­land doet het: kla­gen over het weer. Écht een ty­pisch trek­je van de Ne­der­lan­der. Nu, wan­neer het weer herfst is ge­wor­den, merkt ie­der­een hier dat het weer kou­der is bui­ten en dit krijg je dan ook over­al te ho­ren. Het be­gint thuis, waar je moe­der te­gen je zegt voor­dat je de deur uit gaat: „Ver­geet je sjaal niet, want het is koud bui­ten!” Ver­vol­gens sta je op het sta­ti­on te wach­ten op je bus. Daar heb­ben een paar men­sen naast je een ge­sprek over hoe koud het van­daag wel niet is. Een­maal aan­ge­ko­men op school, is het eer­ste wat je vrien­din zegt: „Het is wel koud bui­ten.” Goed, dat wa­ren en­ke­le voor­beel­den hoe het zo on­ge­veer da­ge­lijks gaat als het weer kou­der wordt.

Maar het ge­beur­de ook af­ge­lo­pen zo­mer, toen het heel warm was. Ie­der­een vond het te warm. Is het ein­de­lijk warm, zijn de men­sen nog niet te­vre­den! Al­tijd is er wel ie­mand die klaagt over het weer, of het nu warm weer is, koud of daar­tus­sen­in.

Wat ook vaak voor­komt, is dat men­sen ver­tel­len dat het ty­pisch Ne­der­lands weer is en daar heb­ben ze ook wel ge­lijk in, want we zijn ge­woon in Ne­der­land, dus dan is het ook Ne­der­lands weer, toch? Ne­der­lan­ders zijn ge­neigd om stan­daard uit­spra­ken te ge­brui­ken en daar is het weer een goed voor­beeld van. Het weer is nou een­maal vaak een ge­spreks­on­der­werp. Wan­neer men­sen snel uit­ge­praat zijn, be­gin­nen ze over het weer. En om­dat het weer vaak niet zo is hoe men het graag wil, be­gin­nen ze hier­over te kla­gen.

Ge­luk­kig kun­nen men­sen ook po­si­tief zijn over het weer. Bij­voor­beeld af­ge­lo­pen week, het waai­de erg hard, wat erg koud was, maar zo­dra de zon er­bij kwam, zei ie­der­een ge­lijk dat het in de zon wel lek­ker warm was. Daar­naast had­den we eind sep­tem­ber nog een paar mooie en zon­ni­ge da­gen. Toen was ie­der­een ook te­vre­den met het weer, om­dat we dit niet ge­wend zijn. Zo zie je maar dat het weer gro­te in­vloed heeft op men­sen.

Uit­ein­de­lijk komt het er­op neer dat Ne­der­lan­ders ty­pi­sche trek­jes heb­ben als het over het weer gaat. Het weer zal dan ook al­tijd een ge­spreks­on­der­werp blij­ven en de me­nin­gen zul­len hier ook al­tijd ver­deeld over zijn. Als het Ne­der­lands weer blijft, zal Ne­der­land over het al­ge­meen tóch kla­gen.

Ri­an­na van der Werff

RI­AN­NA VAN DER WERFF

Me­tro plaatst el­ke dag een le­zers­co­lumn. Upload je co­lumn van vier­hon­derd woor­den en een foto op on­ze web­si­te me­tro­co­lumn.nl. Je ver­dient vijf­tig eu­ro als we jouw co­lumn in de krant plaat­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.