Hoe zit jij er nu bij?

Wat zegt jouw zit­hou­ding in de trein, tram, me­tro of bus over jouw per­soon­lijk­heid? Ben je een do­mi­nan­te cow­boy of juist een be­schei­den ruim­te­be­spaar­der?

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - JULIA ONCLIN nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

‘Als een man veel on­der­da­ni­ge flirt­sig­na­len ver­toont, denkt men vaak dat hij ho­mo­sek­su­eel is.’

Denise Dechamps

Knie­ën van jou en je buur­man die sys­te­ma­tisch te­gen el­kaar aan­schu­ren door het be­we­gen van de trein en el­len­bo­gen die bot­sen als je de vol­gen­de pa­gi­na van Me­tro om­slaat. De één wil ex­tra ruim­te om met zijn be­nen wijd te zit­ten, ter­wijl de an­der haar voe­ten op de stoel voor zich legt. Het maakt niet uit of je een wijd­been­se cow­boy of een be­nen­s­trek­ker bent, ie­der­een wil com­for­ta­bel in de trein zit­ten. Daar­naast zegt je zit­hou­ding ook iets over je per­soon­lijk­heid. Denise Dechamps, lichaamstaalexpert en CEO van de Bo­dy­lan­gu­a­ge Aca­de­my geeft aan de hand van een vier­tal foto’s uit­leg.

De kruis­dis­play

„De hou­ding die het meis­je op de foto aan­neemt is do­mi­nant. Ze heeft haar be­nen wijd, dat heet kruis­dis­play. Hoe wij­der je je be­nen hebt, hoe do­mi­nan­ter je bent. Een an­der sig­naal op de foto zijn de tas­sen die op de stoel naast het meis­je staan. Dit is een ma­nier om je ter­ri­to­ri­um af te ba­ke­nen. Door de stoel be­zet te hou­den, gaan trein­rei­zi­gers niet naast je zit­ten. Men­sen die de­ze hou­ding aan­ne­men, zijn of op zoek naar zich­zelf of do­mi­nant. Haar han­den zijn in­te­res­sant, want die heeft ze voor haar kruis. Door haar han­den op de­ze plek te hou­den, be­schermt ze zich­zelf een beet­je.

Over het al­ge­meen zie je eer­der man­nen die aan kruis­dis­play, of­wel mans­prea­ding doen, dan vrou­wen. Dat is een kwes­tie van hoe we naar man­nen en vrou­wen kij­ken. Als een man met een vrouw flirt, dan spreidt hij zijn be­nen om zijn man­ne­lijk­heid te la­ten zien. Dat is pu­re do­mi­nan­tie. Man­nen zijn in dat ge­val do­mi­nant en vrou­wen on­der­da­nig. Er zijn ech­ter ook si­tu­a­ties waar­in de rol­len zijn om­ge­draaid. Dan zijn de man­nen de on­der­da­ni­ge ver­sier­ders en de vrou­wen de do­mi­nan­te ver­sier­ders. Als een man veel on­der­da­ni­ge flirt­sig­na­len ver­toont, denkt men vaak dat hij ho­mo­sek­su­eel is. Bij on­der­da­ni­ge flirt­sig­na­len moet je den­ken aan je hoofd schuin hou­den, je heup naar de zij­kant du­wen en hand­ge­ba­ren ma­ken met los­se pol­sen. Als een vrouw do­mi­nant flirt­ge­drag ver­toont, den­ken we vaak dat ze les­bisch is. Er zijn na­tuur­lijk si­tu­a­ties waar­bij de­ze aan­na­mes juist zijn, maar er zijn ook si­tu­a­ties waar­bij een on­der­da­nig flir­ten­de man niet ho­mo­sek­su­eel is en een do­mi­nant flir­ten­de vrouw niet les­bisch is.”

De ruim­te­be­spaar­der

„Het meis­je op de­ze foto doet het te­gen­over­ge­stel­de van de kruis­dis­play. Ze heeft haar be­nen over el­kaar en haar tas op schoot. Daar­door neemt ze niet meer ruim­te in be­slag dan ze no­dig heeft. Dat maakt haar em­pa­thisch. De tas ge­bruikt ze om haar buik te be­scher­men. Haar ar­men om­hel­zen de tas als ex­tra be­scher­ming. Ik kan me voor­stel­len dat ze zich niet he­le­maal op haar ge­mak voelt. Haar tor­so en ge­zicht zijn na­me­lijk naar het raam ge­draaid. Je tor­so af­wen­den naar het raam is vei­li­ger dan je tor­so naar het gang­pad rich­ten. Door je tor­so naar het raam te rich­ten, be­scherm je je buik te­gen even­tu­e­le aan­val­lers.”

De cow­boy­cross

„De­ze hou­ding wordt ook wel de vier of de cow­boy­cross ge­noemd. Voor­al man­nen zit­ten graag op de­ze ma­nier. Ook bij de­ze hou­ding is er spra­ke van kruis­dis­play. Het is een do­mi­nan­te hou­ding die vaak iets te ma­ken heeft met dis­cus­sie, ar­gu­men­ta­tie of een an­der uit­da­gen. Als je de cow­boy­cross en de ruim­te­be­spaar­der met el­kaar ver­ge­lijkt, kan ik me voor­stel­len dat dit meis­je me nog wel aan zou kij­ken en ge­dag zou zeg­gen. Het meis­je met de blon­de krul­len zou me wel op­mer­ken maar geen ge­dag zeg­gen of me aan­kij­ken. Zij is min­der aan­we­zig.”

De po­wer­po­se

„De be­nen van het meis­je lig­gen op de stoel voor haar. Je tas op een stoel leg­gen is nog enigs­zins ac­cep­ta­bel, maar je vie­ze laar­zen op een stoel de­po­ne­ren niet. Ook ba­kent ze door haar laar­zen op de stoel te leg­gen een groot ter­ri­to­ri­um af. Trein­rei­zi­gers die zich mach­tig en groot voe­len, ne­men vaak de­ze hou­ding aan. Daar­om heet de­ze zit­hou­ding de po­wer­po­se.

On­danks het feit dat het meis­je haar voe­ten op de stoel heeft lig­gen, is ze niet heel do­mi­nant. Ze heeft haar han­den na­me­lijk voor haar buik. Ie­mand die do­mi­nan­ter is zou haar ar­men veel bre­der langs haar li­chaam hou­den. Daar­naast denk ik dat als ik te­gen­over haar ga zit­ten, zij haar voe­ten van de stoel af­haalt. Maar er zijn men­sen die dat niet zou­den doen.

Ook heeft het meis­je haar zon­ne­bril nog op. Als dat func­ti­o­neel is dan is er niks aan de hand. Heeft ze geen last van de zon, maar draagt ze toch een zon­ne­bril? Dan sluit ze zich af. Oog­con­tact is de be­lang­rijk­ste voor­waar­de voor goed con­tact. Op het mo­ment dat je dat af­schermt, heb je min­der be­hoef­te aan con­tact met an­de­re men­sen.”

Ruim­te­be­spaar­der‘Je tor­so af­wen­den naar het raam is vei­li­ger dan je tor­so naar het gang­pad rich­ten.’

Po­wer­po­se‘Trein­rei­zi­gers die zich mach­tig en groot voe­len, ne­men vaak de­ze hou­ding aan.’

Cow­boy­cross‘Het is een do­mi­nan­te hou­ding die vaak iets te ma­ken heeft met dis­cus­sie.’

Kruis­dis­play‘Men­sen die de­ze hou­ding aan­ne­men, zijn of op zoek naar zich­zelf of do­mi­nant.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.