Ver­bod kost dui­zen­den bij­baan­tjes

STAATSSECRETARIS MONA KEIJZER (ECO­NO­MI­SCHE ZA­KEN) WIL EEN VER­BOD OP ONGEVRAAGD TE­LE­FO­NI­SCHE VER­KOOP

Metro Holland (Amsterdam) - - Voorzijde pagina - KYRIE STUIJ k.stuij@tmg.nl

‘Te­le­fo­ni­sche ver­koop­top­pers’, ‘Out­bound te­le­mar­ke­ting­agent’ en ‘Com­mer­ci­eel te­le­fo­nisch me­de­wer­ker’. Wie een (bij)baan am­bi­eert in een call­cen­ter, kan vol­gens va­ca­tu­re­si­tes vol­op aan de bak. Maar dat kan met het ge­plan­de ver­bod op on­ge­vraag­de te­le­mar­ke­ting dras­tisch ver­an­de­ren. Door de maat­re­gel kun­nen 5000 (out­bound) te­le­mar­ke­teers hun baan ver­lie­zen.

Die con­se­quen­tie ver­wacht de Klan­ten­ser­vi­ce Fe­de­ra­tie, een ver­e­ni­ging van zo’n 200 be­drij­ven bin­nen de klant­con­tact­bran­che. Het gaat dan om te­le­mar­ke­teers die met een com­mer­ci­eel doel­ein­de po­ten­ti­ë­le klan­ten be­na­de­ren. In het plan van staatssecretaris Mona Keijzer (Eco­no­mi­sche Za­ken) mo­gen zij dat in de toe­komst al­leen nog doen wan­neer er ex­pli­ciet toe­stem­ming voor is ge­ge­ven.

Keijzer komt tot die maat­re­gel door de breed ge­dra­gen er­ger­nis over te­le­fo­ni­sche ver­koop on­der de be­vol­king. Ruim 50 pro­cent van de con­su­men­ten blijkt zich hier­aan te sto­ren.

„Het feit dat con­su­men­ten hier niet ge­luk­kig van wor­den is voor ons ook niet goed”, ver­telt Gees­ke te Gus­sin­klo, di­rec­teur van de Klan­ten­ser­vi­ce Fe­de­ra­tie. De ver­e­ni­ging is al een jaar in ge­sprek met het mi­nis­te­rie om een op­los­sing te vin­den voor het pro­bleem. „Lie­ver had­den we het door mid­del van zelf­re­gu­le­ring op­ge­lost, maar uit­ein­de­lijk is het de­ze maat­re­gel ge­wor­den.’’

Vol­gens de Klan­ten­ser­vi­ce Fe­de­ra­tie wer­ken er op dit mo­ment zo’n 140.000 me­de­wer­kers in de klant­con­tact­bran­che. Daar­van zijn er zo’n 20.000 werk­zaam in de tak waar­in ‘out­bound’ naar po­ten­ti­ë­le klan­ten wordt ge­beld. De fe­de­ra­tie ver­wacht door dit ver­bod 5000 out­bound­me­de­wer­kers te ver­lie­zen.

De werk­ne­mers die over­blij­ven, kun­nen zich dan rich­ten op de klan­ten die toe­stem­ming heb­ben ge­ge­ven voor te­le­mar­ke­ting. Ook ver­wacht de fe­de­ra­tie dat be­drij­ven meer zul­len uit­wij­ken naar on­li­ne ver­koop­me­tho­des.

Goe­de doe­len

De maat­re­gel heeft niet al­leen ge­vol­gen voor de werk­ge­le­gen­heid, maar ook voor an­de­re sec­to­ren, voor­spelt Te Gus­sin­klo. „Te­le­mar­ke­ting is een ide­aal ka­naal voor on­der meer het MKB en goe­de doe­len. Er is im­mers di­rect con­tact met de klant. Zij zul­len op an­de­re ma­nie­ren klan­ten moe­ten gaan be­rei­ken. En dat is best een op­ga­ve.’’

Want on­danks de ir­ri­ta­tie over te­le­fo­ni­sche ver­koop, is het een stra­te­gie die vol­gens Te Gus­sin­klo nog al­tijd z’n vruch­ten af­werpt. „Het ka­naal werkt ab­so­luut. Daar­om wordt te­le­mar­ke­ting nog al­tijd in­ge­zet.’’

Ke­ij­zers’ voor­stel voor het ver­bod staat in de Con­su­men­ten­agen­da, die la­ter wordt be­spro­ken door de Twee­de Ka­mer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.