Bur­ge­mees­ter Oss over spoor­weg­on­ge­luk: ‘De we­reld stond even stil’

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

,Een ver­schrik­ke­lij­ke klap en de we­reld stond even stil.” Met die woor­den nam bur­ge­mees­ter Wo­bi­ne Buijs-Glau­de­mans van Oss be­zoe­kers van de her­den­kings­dienst in Oss maan­dag­mid­dag te­rug naar 20 sep­tem­ber. Een tra­gisch spoor­weg­on­ge­luk kost­te vier kin­de­ren die dag het le­ven. Een ou­de­re zus van twee van hen en een leid­ster van kin­der­dag­ver­blijf Oki­do die met een Stint op het spoor be­land­de, raak­ten zwaar­ge­wond.

„Lie­ve fa­mi­lie. Wij hoor­den net hoe die dag in jul­lie ge­zin­nen be­gon. Ook voor ons be­gon het als een ge­wo­ne dag, waar­bij ie­der­een op weg was naar werk of naar school.” Buijs-Glau­de­mans be­schrijft ver­vol­gens hoe po­li­tie, hulp­ver­le­ners en om­stan­ders een bij­dra­ge le­ve­ren in de eer­ste mo­men­ten na het nood­lot­ti­ge on­ge­val.

„Een man in een au­to ziet het ge­beu­ren, sprint zijn au­to uit, springt over de spoor­boom heen om zich te ont­fer­men over de leid­ster en het ge­won­de kind. Een vrouw uit de buurt die ver­pleeg­ster is biedt Op 20 sep­tem­ber vond het spoor­weg­on­ge­luk in Oss plaats. eer­ste hulp, haar man haalt thuis la­kens voor de pri­va­cy.” Voor de ma­chi­nist en de con­duc­teur was het te emo­ti­o­neel om de dienst in The­a­ter De Lie­ve­kamp bij te wo­nen, ver­tel­de ze.

In to­taal wa­ren on­ge­veer 550 ge­no­dig­den aan­we­zig in het the­a­ter, on­der wie fa­mi­lie en hulp­ver­le­ners. In het voet­bal­sta­di­on van Top Oss, even ver­der­op, had­den zich hon­der­den in­wo­ners ver­za­meld. Zij kon­den de dienst vol­gen op een groot te­le­vi­sie­scherm.

20

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.