‘Meis­jes wor­den op­ge­voed tot bruid’

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Meis­jes van ne­gen die ge­dwon­gen wor­den tot seks ter voor­be­rei­ding op het hu­we­lijk. Tot voor kort was het dood­ge­woon in Ma­la­wi. Dank­zij jon­ge ac­ti­vis­ten als Me­mo­ry Ban­da (20 jaar) zijn kind­hu­we­lij­ken er nu echt ver­bo­den.

In Ma­la­wi wer­den meis­jes in spe­ci­a­le in­wij­dings­kam­pen on­der­wor­pen aan een ri­tu­eel dat ‘sek­su­e­le rei­ni­ging’ wordt ge­noemd, maar wat neer­komt op seks met vol­was­sen man­nen. Piep­jon­ge meis­jes wer­den op de­ze ma­nier mis­bruikt en ver­vol­gens uit­ge­hu­we­lijkt. Me­mo­ry vond het als kind dood­nor­maal. “Meis­jes wor­den op­ge­voed tot bruid.

Het ge­beur­de ook in mijn fa­mi­lie, we stel­den nooit vra­gen.” Als tie­ner be­gon Me­mo­ry wél vra­gen te stel­len. “Waar­om wor­den meis­jes als twee­de­rangs­bur­gers ge­zien, waar­om mag ie­mand an­ders over hun le­ven be­slis­sen?” Sa­men met an­de­re jon­ge ac­ti­vis­ten kwam ze in op­stand. Te­gen de stroom in. “Wij wa­ren ‘slechts’ meis­jes, we wer­den niet ge­zien als lei­ders en on­ze ou­ders steun­den ons niet.” Maar

Me­mo­ry gaf niet op. Toen de sek­su­e­le ri­tu­e­len ein­de­lijk wer­den ver­bo­den, was ze niet meer te stui­ten. “We vroe­gen mi­nis­te­ries om on­ze cam­pag­ne te steu­nen en we ont­moet­ten zelfs de vrouw van de pre­si­dent.” Een pe­ti­tie te­gen kind­hu­we­lij­ken - door een mil­joen men­sen on­der­te­kend - werd we­reld­nieuws. In 2015 werd de mi­ni­mum hu­we­lijks­leef­tijd in Ma­la­wi ver­hoogd van 15 naar 18 jaar. He­laas was er een ach­ter­deur­tje in de wet, waar­door ou­ders hun jon­ge doch­ters als­nog kon­den uit­hu­we­lij­ken. Me­mo­ry: “We ver­lo­ren nooit hoop en stre­den door.” In 2017 werd de wet aan­ge­past. Van­af dat mo­ment wa­ren kind­hu­we­lij­ken echt ver­bo­den. Een his­to­ri­sche ge­beur­te­nis. Me­mo­ry: “Ik was zo trots.” Voor de jon­ge ac­ti­vis­te stopt het hier niet. Ze wil meer be­wust­wor­ding kwe­ken over hoe scha­de­lijk de tra­di­tie van kind­hu­we­lij­ken is. “Meis­jes moe­ten een krach­ti­ge stem krij­gen. Ver­an­de­ring is al­leen mo­ge­lijk als we met zijn al­len op­staan en vech­ten voor waar we in ge­lo­ven.”

“Waar­om wor­den meis­jes als twee­de­rangs­bur­gers ge­zien, waar­om mag ie­mand an­ders over hun le­ven be­slis­sen?”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.