Spo­ti­fy deelt stream­top­pers

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Mis­schien kun je hem niet meer aan­ho­ren of mis­schien staat het num­mer al maan­den in je meest ge­luis­ter­de lijst, maar ‘Sha­pe of You’ van Ed Shee­r­an is het meest ge­stream­de lied ooit op Spo­ti­fy.

Dat maak­te de po­pu­lai­re mu­ziekstrea­ming­dienst gis­te­ren be­kend. Spo­ti­fy viert de­ze week zijn tien­de ver­jaar­dag en gaf een rang­lijst vrij met de meest ge­stream­de num­mers. Na ‘Sha­pe of You’ vol­gen ‘One Dan­ce’ van Dra­ke en ‘Clo­ser’ van The Chain­smo­kers.

Dra­ke doet het so­wie­so goed op Spo­ti­fy, hij is de meest ge­stream­de ar­tiest. Daar­na vol­gen Emi­nem en Ed Shee­r­an.

Spo­ti­fy is ont­wik­keld door de Zwe­den Da­niel Ek en Mar­tin Lo­rent­zon. In ok­to­ber 2008 werd de dienst ge­lan­ceerd, als le­ga­le te­gen­han­ger van on­der meer Nap­ster en Ka­zaa (ken je die nog?). Spo­ti­fy heeft naar ei­gen zeg­gen meer dan 40 mil­joen lied­jes en pod­casts in de ca­ta­lo­gus, meer dan 3 mil­jard play­lists en 180 mil­joen ac­tie­ve ge­brui­kers. De waar­de van de dienst wordt ge­schat op 39 mil­jard dol­lar.

In­val­len en ar­res­ta­ties in Bel­gisch voet­bal

Ver­schei­de­ne top­fi­gu­ren uit het Bel­gi­sche voet­bal zijn gis­te­ren voor ver­hoor op­ge­pakt in een groot jus­ti­ti­eel on­der­zoek naar be­las­ting­frau­de en match­fixing in de hoog­ste klas­se van het prof­voet­bal. De Ko­nink­lij­ke Bel­gi­sche Voet­bal­bond­heeft na de ar­res­ta­ties in ver­kla­ring ge­zegd ‘ken­nis te heb­ben ge­no­men’ van het on­der­zoek. On­der de ge­ar­res­teer­den be­vin­den zich twee top­scheids­rech­ters, spe­lers­ma­ke­laars en de coach van lands­kam­pi­oen Club Brug­ge, Ivan Le­ko.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.