Vei­lig­heid

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Mi­nis­ter Co­ra van Nieu­wen­hui­zen (In­fra­struc­tuur) be­grijpt dat het voor ge­brui­kers ver­ve­lend is dat de stint voor­lo­pig niet mag wor­den ge­bruikt „maar voor mij staat de vei­lig­heid echt voor­op”. Dat laat ze we­ten in re­ac­tie op de rech­ter­lij­ke uit­spraak dat het ver­bod ge­recht­vaar­digd is. De be­winds­vrouw wil „zo snel mo­ge­lijk dui­de­lijk­heid bie­den over of en hoe de stint weer vei­lig de weg op kan”. Daar­voor moet ze een on­der­zoek van TNO naar de stint af­wach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.