HOROSCOOP

Metro Holland (Amsterdam) - - @metro -

RAM 21/3-19/4

Als jij wil sa­men­wer­ken moet je niet al­leen je ei­gen voor­deel voor ogen hou­den. Het ge­za­men­lij­ke doel werkt op de lan­ge­re ter­mijn ook in jouw voor­deel. Dat is im­mers de re­den dat je sa­men­werkt.

STIER 20/4-20/5

Een goe­de vriend no­digt je uit voor een uit­stap­je. De­ze uit­no­di­ging moet je be­slist aan­ne­men. Wat af­wis­se­ling in het le­ven van al­le­dag is voor jou ze­ker wel­kom. Het zal je goed doen.

TWEELING 21/5-20/6

Zeg wat jij wil. Als jij iets wil of juist niet, laat de an­der dat dan we­ten. Men­sen kun­nen im­mers geen ge­dach­ten le­zen en de re­ac­tie die je krijgt zal reu­ze mee­val­len.

KREEFT 21/6-22/7

Dat con­flict ver­mij­den leidt niet tot vol­doe­ning. Het zal blij­ven spe­len tot je de con­fron­ta­tie aan­gaat. Soms kan het lij­ken als­of het ver­dwe­nen is, maar het zal el­ke keer weer te­rug­ko­men.

LEEUW 23/7-22/8

Je kunt be­ter spijt krij­gen van iets dat je ver­keerd hebt ge­daan maar in ie­der ge­val wel hebt ge­daan, dan van iets dat jij niet hebt ge­daan maar be­ter wel had kun­nen doen. Dus: aan de slag!

MAAGD 23/8-22/9

Het is tijd om iets met je cre­a­ti­vi­teit te doen. Je zult er veel ple­zier aan be­le­ven en je bent bo­ven­dien in een zeer cre­a­tie­ve fa­se.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Jij bent ner­veus over de af­loop van iets. Toch zul je nog ge­duld moe­ten heb­ben. De uit­slag laat nog even op zich wach­ten.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Van­daag word je aan het den­ken ge­zet, door iets dat er in je di­rec­te om­ge­ving ge­beurt. Jij zult tot nieu­we in­zich­ten ko­men en ou­de, slech­te ge­woon­tes over­boord gooi­en.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Op je werk krijg je vol­op kan­sen om je op te wer­ken en te la­ten zien wat jij wer­ke­lijk kunt. Laat de­ze kan­sen niet schie­ten, want men kan niet we­ten wan­neer er nieu­we kan­sen ko­men.

STEENBOK 22/12-19/1

Je be­schikt over een bij­zon­der goe­de smaak. Je ge­voel voor even­wicht en har­mo­nie lijkt de din­gen die jij aan­raakt tot le­ven te bren­gen. Geen won­der dat men graag bij jou in de buurt ver­toeft.

WATERMAN 20/1-19/2

Een tus­sen­door­tje is na­tuur­lijk heel op­win­dend. Je moet er ech­ter van uit­gaan dat de te­gen­stel­lin­gen die jij nu al merkt niet te over­brug­gen zijn. Ge­niet zo­lang het duurt en wees voor­zich­tig.

VISSEN 20/2-20/3

Je hebt het nog niet in de ga­ten, maar er is ie­mand die een oog­je op je heeft. Van­daag komt die per­soon er op­eens mee op de prop­pen. Wat een ver­ras­sing is dat voor je. Ben je toe aan een flirt?

El­ke dag de Metro-horoscoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.